Kan mottagande av många nyanlända elever på kort tid vara ett skäl att neka en elev skolplacering? - JP Infonet

Kan mottagande av många nyanlända elever på kort tid vara ett skäl att neka en elev skolplacering?

Frågan har besvarats genom JP Skolnets kostnadsfria frågeservice. Svaret är aldrig en rekommendation till beslut i något enskilt fall.  

Fråga:
Vår kommun har tagit emot många nyanlända elever på kort tid. När har en skola rätt att neka mottagande av ny elev enligt 10 kap. 30 § skollagen? Kan mottagande av många nyanlända elever på kort tid vara ett skäl att säga nej?

Svar :
Utgångspunkten är att kommunen ska placera ett barn på den skolenhet som barnets vårdnadshavare önskar. Det finns tre stycken grunder för att neka ett barn den önskade grundskoleplaceringen: 

 1. Den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts (10 kap. 30 § första stycket skollagen).
 2. Den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (10 kap. 30 § andra stycket p. 1 skollagen).
 3. Det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero (10 kap. 30 § andra stycket p. 2 skollagen).

Kommunen har inte laglig grund att neka en elev önskad skolplacering av den anledningen att skolan har tagit emot många nyanlända elever, utan avslaget måste alltså göras med hänvisning till någon av de ovan nämnda grunderna. 

Att en specifik skolenhet inte har utrymme att ta emot ytterligare elever kan i vissa fall anses utgöra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. I ett beslut av Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) ansågs platsbristen utgöra sådana betydande svårigheter att kommunen kunde neka eleven önskad placering. I ett annat beslut från ÖKN var frågan om elevsammansättning på en skola (hög andel elever som asylsökande och en hög andel elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd vilket enligt kommunen innebar utmaningar) kunde innebära betydande svårigheter för kommunen. ÖKN bedömde att kommunen inte hade visat vad de betydande svårigheterna skulle bestå i och ändrade kommunens beslut på så vis att eleven fick plats på den önskade skolenheten.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området