Kan man kräva att elever som har skridskor hemma tar med dem?

Fråga:

Får en skola begära att de elever som redan har t.ex. skridskor eller pulka, tar med utrustningen till skolan för att genomföra en aktivitet eller måste skolan stå för utrustning till samtliga? Skolan ordnar utrustning till de som saknar egen utrustning.

Svar:

Enligt 10 kap. 10 § skollagen (2010:800) ska utbildningen vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Det följer vidare enligt 11 § samma kapitel att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Med det sistnämnda avses främst enstaka kostnader i form av t.ex. buss- eller tunnelbanebiljett.

skola_skridskor_fraga16x9.jpg


Det framgår vidare av andra stycket 10 kap. 11 § skollagen att i samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.

Att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri är en viktig grundprincip. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och tillgången till utbildning får aldrig vara beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar.

En skola bör därför kunna tillhandahålla den utrustning som krävs för deltagande i utbildningen. Om t.ex. skridsko- eller pulkaåkning är obligatoriska moment ska skolan tillhandahålla utrustning till de elever som saknar egen utrustning om kostnaden för utrustningen inte är att anse som obetydlig.

Skolan kan givetvis be elever att i möjligaste mån ta med sig egen utrustning. Skolan kan dock inte ställa tvingande krav på att utrustning tas med. Några sanktionsmöjligheter som att t.ex. stänga ute en elev från utbildningen om eleven tros ha egen utrustning men inte har tagit med den, finns inte. Det är även olämpligt att endast ha ett exakt antal låneexemplar grundat på vilka som har uppgett att de har egen utrustning respektive saknar utrustning. Det kan nämligen alltid finnas ett antal individer som antingen glömmer utrustningen hemma eller påstår sig ha gjort det för att dölja det faktum att familjen saknar ekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla utrustningen.

Publicerad 12 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023