Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kan en fristående förskola som har sommarstängt hänvisa vårdnadshavarna till en förskola inom samma koncern men i en annan kommun?

En fristående förskola har stängt sin ordinarie verksamhet under tre veckor på sommaren. Vårdnadshavare hänvisas till förskoleplats inom samma koncern men i annan kommun. Är det okej eller måste förskoleplats anordnas i den kommun där ordinarie verksamhet finns? Finns det något kommunalt ansvar att anordna förskoleplats över sommaren för barn som har sin ordinarie placering i en fristående verksamhet?

skola_sommar_forskola16x9.jpg

Svar:

Jag kan inte se att det finns någon bestämmelse som förbjuder huvudmannen att tillfälligt anordna verksamheten i en annan kommun. Däremot måste närhetsprincipen beaktas också när verksamheten tillfälligt anordnas på annan plats. Närhetsprincipen innebär att ett barn ska erbjudas vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt, 8 kap. 15 § skollagen. Av hänsyn till vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser får det dock i viss utsträckning accepteras att plats erbjuds på längre avstånd från hemmet. Ett exempel på en situation då avsteg från närhetsprincipen kan göras är under perioder av semesterledighet, så som under sommaren då det kan vara ekonomiskt oförsvarligt att hålla alla förskolor öppna trots låg beläggning och ett barn kan därför få gå i en annan förskola en tid. Avsteg ska dock ske restriktivt och ska följas av en avvägning av huvudmannens respektive föräldrarnas/barnens behov och möjligheterna att erbjuda ett realistiskt alternativ. Ett avsteg får dock inte i praktiken resultera i att föräldrar inte har tillgång till barnomsorg på grund av problem med transporter (Skolinspektionen, dnr 41-2009:1982). Kammarrätten har gjort samma bedömning (mål nr 2355-11). I båda fallen handlade det om kommunal verksamhet men jag bedömer att detsamma bör gälla för fristående verksamhet.

En kommunal förskola har ingen skyldighet att ta emot barn från en fristående förskola under sommaren eller den tid den fristående förskolan är stängd. Här måste man också ta hänsyn till reglerna om entreprenad. En enskild får enligt 23 kap. 2 § skollagen lämna över uppgifter inom förskolan på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Kommunen är varken en enskild fysisk eller en enskild juridisk person. Det saknas alltså inte bara skyldighet för kommunen att tillfälligt anordna förskola för barn som har sin ordinarie placering i en fristående förskola, utan det är inte möjligt för en fristående förskola att lämna över verksamheten på entreprenad till kommunen. En alternativ möjlighet är att barnen skrivs in i den kommunala förskoleverksamheten istället och att kommunen på så sätt tar över huvudmannaskapet.

Däremot hindrar inte bestämmelserna om entreprenad att två fristående förskolor ingår avtal om samverkan och på så vis överlämnar uppgifter på entreprenad till varandra.

Sammanfattningsvis bedömer jag att huvudmannen tillfälligt kan anordna förskoleverksamheten i en annan kommun om närhetsprincipen följs. Alternativt om det med hänsyn till vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser accepteras att plats erbjuds längre från hemmet och en avvägning gjorts mot föräldrarnas/barnens behov. Det finns ingen skyldighet för kommunen att tillfälligt anordna förskoleplats för barnen och det finns heller ingen möjlighet så länge som den fristående förskolan har kvar huvudmannaskapet. 

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Publicerad 11 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024