Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kan en elev komma efter avslutade studier och begära omprövning av slutbetyget?

En elev gick ut årskurs 9 i våras och nu när eleven går i gymnasiet menar eleven att hon fick en felaktig betygssättning i matematik i årskurs 9, baserat på var hon befinner sig betygsmässigt nu. Kan en elev komma efter avslutade studier och begära omprövning av betyget?

skola_betyg_omprovning16x9.jpg

Svar:

Jag ser två möjligheter att angripa den situation du beskriver. Jag redogör för dessa två möjligheter nedan.

Ändring vid uppenbart oriktigt beslut

Det ges i 3 kap. 20 § skollagen (2010:800) en möjlighet att få till stånd en ändring av ett uppenbart oriktigt beslut.

I första stycket anges att den första förutsättningen för att den eller de som har beslutat om betyg ska ha en skyldighet att ändra sitt beslut är att beslutet är uppenbart oriktigt. Exempel på felaktigheter som kan medföra en sådan ändringsskyldighet är att bedömningsunderlag har förbisetts eller att frånvaro har vägts in på ett sätt som strider mot föreskrifter om bedömning av elevens kunskaper. Det ska dock vara fråga om uppenbara felaktigheter. Någon mer ingående granskning av grunderna för beslutet ska inte behöva göras om det inte finns särskild anledning till det. I beslut om betyg ingår även ett beslut om att inte sätta betyg då bedömningsunderlag saknas på grund av elevens frånvaro (streck). Bestämmelsen medger däremot inte att en elev, som uppfattar sig felaktigt bedömd, får ytterligare möjlighet att visa upp sina kunskaper efter det att betyget satts. Detta kan endast ske genom att tillämpa bestämmelserna om prövning. Nya omständigheter som en elev åberopar kan göra att beslutet i efterhand framstår som uppenbart oriktigt. Sådana omständigheter måste dock hänföra sig till tiden före det ursprungliga beslutet.

Som en andra förutsättning för skyldigheten att ändra beslutet gäller att ändringen kan göras snabbt och enkelt. Det innebär att det normalt inte finns någon ändringsskyldighet om det krävs ytterligare utredning i ärendet. Bakgrunden är bl.a. att förfarandet i förekommande fall inte onödigt ska fördröja en prövning av ett överklagande. När det gäller beslut om betyg finns i dagsläget inte någon möjlighet att få till stånd en ändring på annat sätt än enligt denna paragraf. Ett betyg har dock betydelse bl.a. för fortsatta studier. För att i möjligaste mån undvika problem i olika antagningsförfaranden är det viktigt att ett betyg står fast i så stor utsträckning som möjligt. Av de skälen har det ansetts rimligt att en bestämmelse om ändring av ett beslut om betyg också förutsätter att ändringen kan ske snabbt och enkelt.

Om de angivna förutsättningarna är uppfyllda, ska ett nytt betygsbeslut fattas som ändrar det tidigare beslutet. Som regleringen är utformad kommer bara klart oriktiga beslut att omfattas av ändringsskyldigheten. Observera också att lagtextens utformning förhindrar att ett oriktigt satt betyg sänks. 

Prövning

I 10 kap. 23 § skollagen finns bestämmelsen om prövning. Häri sägs att den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning för betyg. Prövningen kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera ämnen som ingår i utbildningen. Bestämmelsen gäller även den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan. Prövning innebär i det fallet att eleven ges en reell chans att visa sina kunskaper och få en ny objektiv bedömning, som kan resultera i ett annat betyg än det ursprungliga. Eleven får under vissa omständigheter och på vissa villkor på nytt får visa sina kunskaper. Vanligen sker det för en annan lärare än den som satte det ursprungliga betyget. Också den som vill ha ett betyg i ett ämne utan att tidigare ha fått betyg i ämnet kan genomgå prövning och på så vis få sina kunskaper bedömda i relation till de kunskapskrav som gäller för ämnet.

Reglerna i 10 respektive 3 kap. om betygssättning i grundskolan ska tillämpas vid prövning för betyg.

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

I JP Skolnet får du också tillgång till en gratis frågeservice där våra jurister svarar på dina frågor, läs mer här!

Publicerad 31 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Vår rådgivare och jurist, Natalie Stade, svarar på frågan i det här JP play-avsnittet.

12 jun 2024

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024