Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kan en arbetstagare som missat att LAS-åldern höjts ångra sig om sin planerade pension?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Kan_en_arbetstagare_som_missat _att_LAS-aldern_hojts_angra_sig_om_sin_planerade_pension_16x9.jpg

Fråga:


En anställd har på hösten 2019 meddelat arbetsgivaren att hen avser att gå i pension tidig höst 2020. I januari 2020 inser den anställde att hen nu har rätt att arbeta till 68 års ålder och vill därför skjuta på pensionen ett år. Har arbetstagaren rätt att ändra sig eller kan arbetsgivaren hävda att det tidigare beskedet gäller?

Svar:


Det finns inget klart svar på din fråga men vi tolkar rättsläget så här.

Den 1 januari 2020 ändrades 32 a § LAS så att en arbetstagare nu har rätt att kvarstå i anställningen till den månad som hon eller han fyller 68 år.

I fjärde punkten i övergångsbestämmelserna till ändringen (se SFS 2019:528) framgår att ett individuellt avtal som ger arbetstagaren en skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder som har ingåtts före den 1 januari 2020, är ogiltigt i den mån avtalet upphäver eller inskränker arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen till 68 år.

Sjätte punkten i övergångsbestämmelserna reglerar situationen om en arbetsgivare före den 1 januari 2020 lämnat ett skriftligt besked om att anställningen ska upphöra i samband med att arbetstagaren fyller 67 år, enligt den tidigare lydelsen av 33 § LAS. Det beskedet gäller bara om arbetstagaren fyller 67 år före den 1 februari 2020. Om arbetstagaren fyller 67 år senare på året är beskedet utan verkan.

I det scenario som beskrivs är det istället en arbetstagare som lämnat ett besked om när hen ska gå i pension utifrån de gamla reglerna. Arbetsgivaren kan sannolikt inte hävda att det skapats ett avtal eller någon annan överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om uppsägningen eftersom ett sådant avtal inte skulle vara giltigt enligt övergångsbestämmelserna. Vår bedömning är att beskedet inte heller ska ses som en uppsägning från arbetstagarens sida utan snarast som en avsiktsförklaring om en planerad uppsägning. Detta eftersom beskedet gäller en uppsägning långt fram i tiden och inte är relaterat till arbetstagarens uppsägningstid.

Arbetstagaren är alltså enligt vår bedömning inte bunden av sitt besked till arbetsgivaren utan har rätt att jobba kvar till slutet av den månad han eller hon fyller 68 år.

Det kan avslutningsvis påpekas att om det finns ett villkor i ett kollektivavtal som ingåtts före den 1 januari 2020 som innebär en skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder kan det medföra att äldre föreskrifter fortfarande gäller.

Frågan är besvarad av jurist Anna Dahlin.

Publicerad 27 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy