Kamerabevakning i arbetslivet

Kamerabevakning kan leda till stora fördelar för arbetsgivaren, men kan också utgöra ett ingrepp i de anställdas personliga integritet. Det är därför viktigt att arbetsgivaren i förväg har beaktat reglerna i dataskyddsförorningen och säkerställt att kamerabevakningen kan genomföras på ett lagligt sätt.

arbetsliv_Kamerabevakning_i_arbetslivet_16x9.jpg

Kamerabevakning och dataskyddsregler


Kamerabevakning anses utgöra automatiserad behandling av personuppgifter. GDPR blir tillämplig vid kamerabevakning om det förekommer människor på det inspelade materialet och om det är möjligt att identifiera en person utifrån materialet. Vid kamerabevakning inom arbetslivet är det troligen fallet om kamerabevakning utförs i eller runt arbetslokaler där människor vistas.

Den som utför kamerabevakningen behöver dels uppfylla de sex grundläggande principerna i artikel 5 i förordningen, dels ha en laglig grund för sin behandling enligt artikel 6 i förordningen. Gällande kamerabevakning av en arbetsplats är principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) den som blir svårast att följa. Kamerabevakningen behöver vara proportionerlig i förhållande till syftet vilket gör att placeringen av kameror och tidpunkten för kamerabevakningen blir viktigt.

Laglig grund för behandling


Samtycke utgör inte en lämplig laglig grund för personuppgiftsbehandling inom anställningsförhållet. Detta eftersom den anställda anses befinna sig i en beroendeställning gentemot arbetsgivaren vilket gör att frivilligheten av ett samtycke kan ifrågasättas. En klausul i anställningsavtalet om kamerabevakning är sannolikt inte heller en godkänd laglig grund.

En laglig grund för kamerabevakning kan vara att arbetsgivarens berättigade intresse väger tyngre än de anställdas rätt till sin personliga integritet. Tungt vägande intressen för arbetsgivaren kan vara att förhindra stölder eller trygga personalens säkerhet. Att mäta arbetsprestationer eller logga arbetstid anses inte väga särskilt tungt i förhållande till arbetstagarens rätt till personlig integritet.

Tillstånd enligt kamerabevakningslagen


Enligt kamerabevakningslagen krävs tillstånd för kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om bevakningen bedrivs av en myndighet eller en privat organisation som utför en uppgift av allmänt intresse. Torg, gator och kollektivtrafik utgör platser där allmänheten kan vistas men arbetsplatser anses normalt inte vara en sådan plats.

Förhandlingsskyldighet enligt MBL


Ska en arbetsgivare besluta om kamerabevakning som innebär att anställda varaktigt eller regelbundet bevakas finns en skyldighet att förhandla enligt 11 § MBL. Denna skyldighet kan även omfatta beslut om kamerabevakning av arbetsplatser generellt, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Publicerad 11 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022

Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

3 nov 2022

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022