JO vill att vårdpersonal ska få yttra sig innan de får kritik

JO har valt att kritisera IVO för att de inte lät en läkare lämna synpunkter på ett beslut innan de kritiserade honom. Eftersom läkaren inte kan överklaga beslutet menar JO att det ur rättssäkerhetssynpunkt är viktigt att klargöra vad regelverket kring kommunikation inför ett beslut säger.

Efter att en läkare fått kritik av Inspektion för vård och omsorg (IVO) utan att han först fått lämna synpunkter på beslutsförslaget valde han att JO-anmäla myndigheten. Det ursprungliga ärendet anmäldes av en annan läkare och IVO valde då att handlägga det som ett initiativärende istället för ett klagomålsärende. Eftersom det var ett initiativärende menade myndigheten att det inte var ett krav att kommunicera beslutsförslaget till läkaren. 

Skillnad på klagomålsärende och initiativärende

Sedan den 1 januari 2018 gäller nya bestämmelser för IVO:s klagomålshantering som innebär att klagomål numera endast får framställas av berörd patient eller närstående. Enligt IVO blev ärendet ett initiativärende istället för klagomålsärende eftersom anmälan kom från en annan läkare och inte från en patient eller närstående. JO ställer sig dock frågande till detta då det vid tiden för det aktuella fallet inte fanns några begränsningar kring vem som fick lägga fram klagomål hos IVO.

Enligt JO borde IVO ha handlagt ärendet enligt reglerna för klagomål och därmed kommunicerat med läkaren innan beslut fattades. IVO förtjänar därför kritik för sin handläggning.

Olika syn på lagstiftningen

IVO:s handläggning av tillsyns- och klagomålsärenden regleras i patientsäkerhetslagen. Dessa beslut kan inte överklagas och därför menar JO att det är viktigt att både anmälaren och den som klagomålet avser ges möjlighet att lämna synpunkter innan ärendet avgörs. I lagstiftningen framgår det även tydligt att myndigheten är skyldig att kommunicera kring beslut som rör klagomålsärenden. Däremot är lagstiftningen mer oklar vad gäller initiativärenden.

JO menar dock att den hälso- och sjukvårdspersonal som kritiken avser rimligtvis borde ha samma intresse av att ett beslutsförslag kommuniceras oavsett om ärendet från början startades av en enskilds klagomål eller på myndighetens initiativ. Därför vill JO att oklarheterna i lagstiftningen nu reds ut ytterligare.

Vill du bevaka laguppdateringar inom hälso- och sjukvårdsområdet? 

Läs då mer om vår informationstjänst JP Sjukvårdsnet som innehåller en komplett omvärldsbevakning. 

Publicerad 16 apr 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Varje år dör uppemot 900 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Tre av fyra dödsfall beror på överdoser eller att personen tagit sitt liv, visar en genomgång av statistik från flera myndigheter.

14 jun 2022

En region avslog en mans begäran att få ta del av sin mammas journaler eftersom det inte fanns något samtycke från mammans förvaltare.

14 jun 2022

För att stärka regionernas arbete att uppnå vårdgarantin har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner tecknat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022.

17 maj 2022