JO utreder inte klagomålen om vaccinationsbevisen

 Hälso-och Sjukvård_JO-utreder-inte-klagomålen-om-vaccinationsbevisen.jpg

I samband med regeringens införande av vaccinationsbevis tog JO emot över 10 000 anmälningar med klagomål. Klagomålen handlade främst om att kravet på vaccinationsbevis stred mot grundläggande fri- och rättigheter. JO beslutar att inte utreda klagomålen eftersom det faller utanför JO:s uppgift.

Bakgrund

Den 1 december 2021 införde regeringen vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd mot covid-19. Detta innebar att kravet på en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning att begränsa antalet deltagare inte gällde om deltagarna kunde uppvisa ett vaccinationsbevis. Vaccinationsbeviset behövde visa att personen vaccinerats med det totala antalet doser vaccin mot covid-19 minst två veckor före sammankomsten eller tillställningen.

Justitieombudsmannen (JO) tog emot ett mycket stort antal anmälningar om införandet av vaccinationsbevis. I stort sett alla klagomål har riktats mot riksdagen, regeringen eller Folkhälsomyndigheten. Ett mindre antal klagomål avser bland annat Regeringskansliet, Diskrimineringsombudsmannen, E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Klagomålen avsåg nästan undantagslöst att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter som framför allt regleras i regeringsformen, till exempel mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten och skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp, och att åtgärden var oproportionerlig. JO valde att samla ihop ärendena i ett antal så kallade samlingsärenden för att underlätta hanteringen av dem.

Justitieombudsmannens bedömning

JO konstaterar att regeringens beslut om vaccinationsbevis grundar sig på en hemställan från Folkhälsomyndigheten om att ett sådant beslut skulle fattas. Enligt JO utgör inte Folkhälsomyndighetens hemställan myndighetsutövning mot en enskild, utan grundas på epidemiologiska bedömningar. Det är inte JO:s uppgift att överpröva sådana bedömningar. Eftersom JO inte får granska regeringen kan JO inte heller utreda klagomålen som är riktade mot regeringen.

Folkhälsomyndigheten har även utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Enligt JO har Folkhälsomyndigheten inte gått utöver sina befogenheter i och med föreskrifterna. JO utreder därför inte klagomålen som är riktade mot Folkhälsomyndigheten.

Klagomål som är riktade mot andra myndigheter ger enligt JO inte anledning till någon åtgärd eller uttalande från JO:s sida.

Av Sonya Friberg, jurist och redaktör på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i bland annat JP Sjukvårdsnet.

Publicerad 21 feb 2022

Sonya Friberg

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023