Jätteloka, lupin och bisamråtta – har du koll på de invasiva arterna som ska rapporteras?

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter.

Tidig upptäckt och snabb utrotning är en förutsättning för att få bukt med problemet med invasiva främmande djur och växter. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inleder nu ett informationssamarbete med de svenska IUCN-medlemmarna ArtDatabanken (SLU), Naturskyddsföreningen, Svenska jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF för att få in fler inrapporteringar. Enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjort så är det idag endast en knapp procent av befolkningen som någon gång rapporterat en invasiv art.

miljo_invasiva_arter16x9.jpg

– Vi behöver öka takten i det förebyggande arbetet mot invasiva främmande växter och djur och är mycket glada över att få hjälp av IUCN:s medlemmar. De når ut till många natur-, djur och växtintresserade människor som kan spana efter invasiva arter, säger Maria Widemo, chef för Artenheten på Naturvårdsverket. 

Det finns flera exempel på att inrapportering lett till snabba åtgärder. Nyligen ledde en inrapporterad upptäckt av en sibirisk jordekorre i Torup i Skåne till att djuret kunde avlivas bara en dag senare. Det var det första bekräftade fyndet av denna EU-listade art i Sverige. I somras upptäcktes den EU-listade sidenörten från Nordamerika i svensk natur. Tack vare att den rapporterades kunde alla kända bestånd av sidenörten i östra Skåne bekämpas till en låg kostnad. 

– Om vi inte agerar i tid riskerar det att bli både dyrt och svårt att stoppa spridningen och skadan på biologisk mångfald blir större. Ett exempel på hur det kan gå om man inget gör är den spanska skogssnigeln, säger Maria Widemo.

– Det bästa man kan göra om man hittar en växt eller ett djur som man tror är främmande och invasiv är att rapportera det till invasivaarter.nu eller till havochvatten.se/rappen för vattenlevande organismer, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald (IPBES). De tränger undan de naturliga arterna och förändrar naturliga livsmiljöer – vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden.

Publicerad 23 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Nytt intressant avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, läs mer om det här!

29 sep 2023

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023