Sjukhus får kritik för långsam handläggning

Ett besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan vara okej om det är nödvändigt för att ta ställning till om ett utlämnande får ske. Att skylla ett fem veckor långt dröjsmål på stor arbetsbörda och att sekretessbedömningen var mer komplicerad än väntat är dock inte godtagbart.

sjukvard_Sjukhus_far_kritik_for_langsam_handlaggning_16x9.jpg

Bakgrund


En kvinna kontaktade Akademiska sjukhuset i Uppsala under våren 2018 och begärde ut en kopia av en mobbningsutredning som genomförts. Detta nekades. Kort därefter begärde fackliga representanter ut samma utredning. De fick inget svar och inte heller någon motivering varför utredningen inte kunde lämnas ut. Kvinnan tog till sist kontakt med HR-direktören på sjukhuset som lovade att se efter vad som skett och återkomma. 

Först fem veckor senare fick hon information om att den begärda handlingen kunde lämnas ut med sekretessförbehåll. Beskedet kom cirka tre veckor efter att kvinnan lämnat in sin anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Justitieombudsmannen

JO har i ett flertal beslut uttalat att ett besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som framställningen gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nödvändigt för att ta ställning till om ett utlämnande får ske. För det fall en begäran om att få ta del av en handling helt eller delvis inte kan tillmötesgås, ska den som har gjort framställningen underrättas om detta.

I fallet står det klart att det tog fem veckor innan kvinnan fick något besked. Enligt Regionstyrelsen, dit anmälan skickades för ett yttrande, var sekretessbedömningen mer komplicerad än normalt. Både HR-avdelningen och regionens jurister hade vid tidpunkten stor arbetsbörda vilket bidrog till den långa handläggningstiden.

JO konstaterar dock att detta inte är godtagbara förklaringar. Myndigheter måste kunna organisera sin verksamhet så att de även vid tillfällig arbetsanhopning kan behandla en begäran om att få handlingar utlämnade. Dröjsmålet är inte förenligt med skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen och Akademiska sjukhuset förtjänar därför kritik för den långsamma handläggningen.

Erik Odeback Palmblad
Redaktör och jurist

Publicerad 8 jan 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023