Logga in

Glömt ditt lösenord?

Hur ska skolpliktsfrågan hanteras för en gravid elev i årskurs 8?

En elev i grundskolans åk 8 är gravid och kommer att föda barn om någon månad. Eleven är redan under graviditeten frånvarande i hög utsträckning, där skolan är tveksam till om eleven utifrån sitt hälsotillstånd kan anses ha giltig frånvaro. Hur ska skolpliktsfrågan hanteras i relation till elevens behov av att hand om sitt barn (och sig själv i slutfasen av graviditeten)? Går skollagens ledighetsbestämmelser att använda på ett generösare sätt än vad som är avsett i förarbetena? Såvitt vi förstår kan vi inte fordra läkarintyg för att bedöma att frånvaro är giltig?


Skolplikt och ledighet

Bestämmelser om skolplikt finns i 7 kap. skollagen (2010:800). I 18 § samma kapitel finns bestämmelser om ledighet där följande föreskrivs.

"En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar."

Om skolpliktig elev önskar vara frånvarande från undervisningen måste detta prövas enligt ovanstående lagrum. Då det sannolikt rör sig om mer än 10 dagars ledighet så är det rektorn som ska fatta beslut.

Om eleven inte klarar av skolgång på grund av sjukdom och har läkarintyg på detta så anser jag att eleven i enlighet med 7 kap. 17 § inte är skyldig att delta i verksamheten. I detta fall är det alltså inte fråga om att bevilja ledighet enligt 18 § utan det får bedömas huruvida eleven har giltigt skäl för frånvaro. Rimligtvis borde ett läkarintyg som beskriver elevens sjukdom, symptom och att/hur detta hindrar allt skolarbete anses vara giltigt skäl för frånvaro. Det finns ingen lagstadgad rätt för skolan att begära in ett läkarintyg, men det finns möjlighet att efterfråga sådant.

Överväganden 

Om eleven inte är sjuk utan önskar vara ledig för att förbereda sig för förlossning och föräldraskapet eller annan anledning (i mer än 10 skoldagar) så får rektor besluta i den frågan. Notera att det krävs synnerliga skäl för att ledighet ska kunna bevilja ”längre ledighet”. För att få underlag för beslut om ledighet tycker jag att rektor först och främst bör höra efter med eleven om vad skälen till önskad ledighet är och i vilken omfattning eleven önskar vara ledig. Vid bedömningen tycker jag att rektor bör väga in att en kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen, se 4 § föräldraledighetslagen (1995:584) och enligt 12 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, har barnets mor rätt att ta ut föräldrapenning under de två sista månaderna under graviditeten. Enligt min bedömning ligger det nära till hands att göra an analog tillämpning av dessa bestämmelser och att anse att det finns särskilda skäl att bevilja ledighet för elev som önskar vara ledig från utbildningen för att förbereda sig för förlossning/föräldraskap.

Övrigt

Det är lämpligt att samtala med eleven om hur hon ser på sina fortsatta studier och att behålla kontakten med eleven under ledigheten. Om det befaras att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven ska skolan iaktta bestämmelserna i 3 kap. skollagen om stöd och särskilt stöd.  Observera även bestämmelsen om förlängd skolplikt enligt 7 kap. 13 § skollagen.

Frågan besvarades av jurist Janna Sundberg, 2016-03-24.

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy