Hur ska läraren tänka vid betygssättning av nyanlända elever?

Många kommuner och fristående skolor ställs inför stora utmaningar när det gäller mottagande av och anpassning av utbildningen för olika grupper av nyanlända elever. En av de högaktuella frågorna handlar om hur betyg ska sättas på nyanlända elever. Lärarna brottas med problemet att det saknas särskilda regler för betygssättning av dessa elever, vilket innebär att de generella reglerna om betygssättning i skollagen och skolförordningen ska tillämpas. Detta kan kanske tyckas märkligt eftersom nyanländas situation ofta inte är jämförbar med situationen för elever som är födda här i landet. Det är exempelvis inte ovanligt att en nyanländ elev kommer till en skola mitt under terminen och att eleven har med sig mycket bristfälliga skolkunskaper från sitt hemland.

Mikael Hellstadius är jurist med lång erfarenhet av skoljuridik och är en av JP Skolnets experter. I en ny analys förklarar han att om en nyanländ elev kommit sent under terminen, men fått undervisning i ett ämne, och i ämnet inte har kunskaper som når upp till kunskapskraven för betyget E så ska betyget F sättas. Någon möjlighet att göra mer generella undantag från dessa regler finns inte. Enda möjligheten att i de här situationerna inte sätta betyg är om det på grund av frånvaro saknas underlag för bedömning av elevens kunskaper.

Men hur kan den så kallade ”pysparagrafen” i 10 kap. 21 § skollagen användas? Mikael Hellstadius menar att det måste nog anses stå klart att den inte ska tillämpas i situationer då nyanlända har svårigheter att nå ett visst betyg med anledning av att de vistats en kort tid i landet. Varför det är på detta sätt förklarar han ingående i analysen i JP Skolnet där han besvarar frågor om betygssättning, befrielse från undervisningen och modersmålsundervisning för nyanlända elever.

Vill du som redan är kund läsa hela anlysen? Logga in i JP Skolnet. 

Är du ännu inte kund kan du ansöka om ett testkonto här.

Publicerad 9 mar 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023