Hembesök under förhandsbedömning, drogtester inför umgänge samt beslut om uppföljning

Tisdag den 17 november genomförde vi ett webbinarium om Lilla hjärtat med fokus på de brister IVO lyfte fram i sin granskning. I samband med detta fick vi många frågor om hembesök under förhandsbedömning och drogtester vid LVU. I den här artikeln reder vi ut några av frågetecknen och lyfter kort också beslut om uppföljning.

 

Hembesök under förhandsbedömning

Om hembesöket är oanmält och i syfte att kontrollera hemförhållandena så anses det som en utredningsåtgärd. Om det däremot är en önskan från vårdnadshavare att samtal om anmälan ska ske i hemmet, dvs. det finns ett samtycke, då kan det vara okej inom ramen för en förhandsbedömning. För att fördjupa sig i ämnet hänvisar vi till JO:s beslut dnr 5219-2018.

Drogtester inför umgänge

Drogtester får ej ställas som krav vid LVU-vård i exempelvis ett beslut om umgängesbegränsning. Det beror på att enskilda enligt regeringsformen är skyddade mot påtvingade kroppsingrepp. Om det istället är frivillig vård, och uppvisande av negativt drogtest är inskrivet i en vårdplan som vårdnadshavare samtycker till, är detta godtagbart enligt JO. Det går att läsa mer om detta i JO:s beslut dnr 38-2016 och 4797-2016.

Gällande att drogtest som en del av ett beslut om umgängesbegränsning vid LVU inte är tillåtet har JO uttalat följande: ”Den omständigheten att en socialnämnd inte kan besluta att en förälder ska lämna drogtest innebär naturligtvis inte att ett barn som vårdas med stöd av LVU ska behöva vistas i missbruksmiljöer eller umgås med föräldrar eller andra anhöriga som är påverkade. En förutsättning för att en förälder eller annan vårdnadshavare ska få umgås med ett barn är att vederbörande är nykter eller drogfri. Om kontroll av drogfrihet anses nödvändig för att umgänge ska kunna ske, kan konsekvensen av ett bristande samtycke bli att något umgänge inte ska fastställas. Uppkommer det misstankar om att en förälder eller anhörig är påverkad i samband med ett beslutat umgänge har den som ska lämna över barnet till umgänget eller den som övervakar umgänget ett ansvar och en skyldighet att omedelbart avbryta umgänget.”

Beslut om uppföljning

Beslut om uppföljning efter avslutad placering kan fattas enligt 11 kap. 4 b § SoL om nämnden bedömer att barnet är i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. Det ska finnas en berättigad oro men ej föreligga LVU-förhållanden. Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att placeringen har upphört.

Prop. 2012/13:10 s. 134: ”Syftet med bestämmelsen är att ge socialnämnden en möjlighet att följa den som är under 18 år i de fall det finns en berättigad oro för hans eller hennes situation i hemmet eller förhållanden i övrigt. I detta ligger att möjligheten till uppföljning inte ska tillämpas annat än när det finns starka skäl för det.” 

Läs JO:s beslut i JP Socialnet

I vår informationstjänst JP Socialnet kan du ta del av beslutet från JO. Har du inte tillgång till tjänsten kan du testa den kostnadsfritt genom att ansöka om testkonto här.

Publicerad 20 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023