Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har en elev som flyttat rätt till skolskjuts till sin "gamla" skola?

En elev i årskurs 1 är placerad av kommunen i skola 1. Socialtjänsten hjälper vårdnadshavaren till ny adress med annan skola inom sitt närhetsområde. Eleven blir folkbokförd på den nya adressen. Eleven önskar gå kvar på den placerade skolan. Plats finns på skola 2 inom närhetsområdet. Har eleven rätt till skolskjuts till sin gamla skola? Om så är fallet – hur länge?

10 kap. 32 § Skollagen Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Skyldigheten att anordna kostnadsfri skolskjuts är enligt huvudregeln begränsad till resor till och från den skola som kommunen placerat eleven i. Har eleven valt att gå i en annan skola föreligger ingen rätt till skolskjuts. Det har ingen betydelse om den valda skolan ligger på ungefär samma avstånd från elevens hem som den skola där eleven grundplacerats. JO har i ett ärende (dnr 4295-1998) slagit fast att föräldrar som själva väljer skola för sitt barn bör informeras om att eleven förlorar sin rätt till skolskjuts. Informationen bör enligt JO lämnas i god tid innan skolvalet och, om sexårsverksamheten är integrerad, redan när denna placering är aktuell.

I andra styckets andra mening finns en ventil som innebär att kommunerna ska anordna skolskjuts även i de fall när de enligt andra stycket första meningen inte är skyldiga att göra det, men bara förutsatt att det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Ventilen innebär att kommunen i vissa fall ska erbjuda skolskjuts till elever som går i en annan kommunal skola än den där eleven skulle ha placerats av kommunen (eller fristående skola, se 10:40). Bedömningen av huruvida anordnandet av skolskjuts i dessa fall kan medföra ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska göras utifrån vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven valt att gå i den skola som han eller hon placerats i.

Om eleven i detta fall skulle ha rätt till skolskjuts till den skola hon skulle placerats i efter flytten kan hon alltså få det även till sin ”gamla” skola.

Frågan besvarades 2012-04-16.

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy