Har du koll på höstens mest intressanta praxis på miljöområdet?

Vilka av de domar som har kommit från MÖD på sistone är lite extra viktiga att känna till? Här får du en kort genomgång av några av de mest intressanta M-målen som kommit under det andra halvåret 2018.

Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) domar är prejudicerande. Det innebär att de fungerar som vägledning för de lägre instanserna när de ska fatta beslut i liknande ärenden.

 miljo_praxis_hosten2018_16x9.jpg

De uppmärksammade Bungemålen 

Bungemålen är två mål om kalkstensbrytning på Gotland som varit mycket uppmärksammade. De olika turerna kring målen har varit många men i september förra året upphävde MÖD mark- och miljödomstolens domar. MÖD avslog därmed bolagens ansökningar om kalstenstäkt i ett Natura 2000-område. Täktverksamheten, det vill säga utvinning eller brytning på en plats eller fyndighet, nekades eftersom den skulle leda till en permanent förlust av skyddade livsmiljöer. 

MÖD 2018-09-11, mål nr M 5375-14 samt MÖD 2018-09-11, mål nr M 5431-14

Vindkraft enligt boxmodellen kan godtas

Boxmodellen innebär att man inte behöver ange exakt placering av vindkraftverken i tillståndsansökan. Ett bolag ansökte om att fritt få placera 35 stycken vindkraftverk inom ett visst område och fick av MÖD tillstånd till det, vilket inte har hänt tidigare. En av anledningarna till att MÖD beviljade tillståndet var att de möjliga placeringarna av verken var starkt begränsade. Det var därför möjligt för domstolen att göra en bedömning av alla eventuella placeringar.

MÖD 2018-10-02, mål nr M 9618-17

Kommun är skyldig att ordna allmän VA-anläggning i bostadsområde

En fastighet hade stora problem med att regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor, så kallat dagvatten, rann till från omgivningen. Hårdgjorda ytor är exempelvis asfalterade vägar där vatten inte kan infiltrera marken. Länsstyrelsen krävde att kommunen skulle inrätta en allmän VA-anläggning som skulle tillgodose behovet av vattentjänster för hela bostadsområdet.  MÖD bedömde att även om omgivande fastigheter inte drabbades för egen del av vattenproblemet visade utredningen att de genom hårdgjorda ytor bidrog till problemet hos den lågt belägna fastigheten. Det rörde sig därför om ett tillräckligt stort antal fastigheter för att det ska föreligga skyldighet för kommunen att inrätta en allmän va-anläggning.

MÖD 2018-12-06, mål nr M 1944-18 

Vill du få tillgång till en fullständig praxissammanställning?
Testa JP Miljönet här!

Publicerad 8 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023