Gäller samtycke till fotografering av elever för undervisningsändamål även vid skolutflykter och studieresor?

Fråga:

Skolan har fått föräldrarnas tillstånd att ta foto på barnen i skolan. Syftet är att de ska användas i undervisningen. Gäller detta godkännande även när vi fotar barnen på en utflykt, studieresa utanför skolan, eller behöver vi ännu ett godkännande från föräldrarna? Vad gäller om skolan vill skapa en telefonbok på skolan, med elevernas namn och telefonnummer?

skola_foto_utflykt16x9.jpg

Svar:

Bilder på elever som går att identifiera är att betrakta som personuppgifter och för att behandla personuppgifter krävs enligt GDPR en laglig grund. Verksamheten i skolan är att betrakta som ett allmänintresse. Vissa personuppgifter behöver ni dessutom hantera för att uppfylla uttryckliga lagkrav eller för den myndighetsutövning som hänger samman med er verksamhet.

I detta har ni laglig grund för att behandla sådana personuppgifter, även bilder, som behövs för att bedriva er utbildningsverksamhet. Till detta borde man kunna räkna den skolinterna telefonbok eller de bilder som ni använder i undervisningen, som du nämner i frågan. I dessa fall behöver ni inte inhämta samtycke för att ha laglig grund för behandlingen. Vill ni däremot lägga ut identifierbara elevbilder på skolans hemsida, Facebook etc. kan detta nog inte betraktas som nödvändigt för att bedriva skolans allmännyttiga verksamhet och i sådana fall behöver ni istället samtycke som en alternativ laglig grund för att behandla personuppgifterna.

Om ni önskar inhämta sådant samtycke från vårdnadshavarna är det lämpligt att ni preciserar att samtycket gäller för den utbildning som ni bedriver. Utbildning är nämligen ett vidare begrepp än undervisning och inkluderar även exempelvis utflykter och studieresor som sker i skolans regi.

Simon Jernelöv
Jurist/rådgivare, JP Skolnet

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Publicerad 30 jan 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022