Frånvaroutredning – hur ska den göras?

Sedan sommaren 2018 har huvudmän en skyldighet att utreda elevers omfattande frånvaro både i grund- och gymnasieskola. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att en utredning görs. Rektorn ska utreda frånvaron skyndsamt och det gäller vare sig det handlar om ogiltig eller giltig frånvaro.

 

Utred i samråd med elev och presentera åtgärder

För elever i skolpliktig verksamhet är det viktigt att utredningen görs i samråd med eleven, vårdnadshavarna och elevhälsan. Barn, alla under 18 år, har rätt att komma till tals i ärenden som rör dem och deras åsikter är väsentliga för att kunna bedöma lämplig insats. Rektorn ska snarast anmäla att utredningen inletts till huvudmannen. Utredningen ska innehålla en kartläggning av orsaker till frånvaron och åtgärder för att eleven ska komma tillbaka till undervisningen, vilket gäller även i gymnasie- och gymnasiesärskola. Om man kommer fram till att särskilt stöd kan behövas för eleven ska även en sådan utredning inledas.

Utred skyndsamt och dokumentera

Rektorn ska sätta igång arbetet med utredningen skyndsamt och får delegera utredandet om hen önskar, men behåller alltid ansvaret för ärendet. Allt av betydelse som kommer fram i utredningen ska dokumenteras, även det som sägs muntligt. Innan rektorn fattar ett beslut ska skolan alltid kommunicera utredningen till berörda parter. En utredning bör alltid resultera i ett beslut oavsett om det är att vissa åtgärder eller inga åtgärder behöver vidtas.

Skolans ansvar är långtgående

Utredningen ska alltid utgå från den enskilda individen och åtgärderna ska således vara individanpassade. Skolan har ett långtgående ansvar att komma till rätt med en elevs frånvaro och att vidta åtgärder för detta.

I vår webbkurs om problematisk frånvaro i skolan får du lära dig mer om vilka åtgärder som Skolinspektionen anser är tillräckliga, hur särskilt stöd kan hjälpa elever med omfattande frånvaro, om möjligheterna till hemundervisning och mycket mer. Läs mer om webbkursen här.

Senast uppdaterad 8 okt 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området