Fortsatt stora skillnader gällande vård av äldre

Förra året skedde en viss minskning av andelen äldre personer som fick tio eller fler läkemedel. Dessutom minskade andelen äldre som vårdades på sjukhus efter en fallskada. Det råder dock stora skillnader mellan kommunerna.  

Rapporten Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre har i år tagits fram av Socialstyrelsen och handlar om vård och omsorg av äldre. Tillsammans med rapporten publiceras statistik uppdelad på län och kommuner.   

Stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Det finns stora variationer mellan landets kommuner när det gäller förskrivning av läkemedel till äldre. För till exempel tre eller fler psykofarmaka varierade förskrivningen mellan 0,7 och 15,4 procent i hemtjänst, och mellan 0 och 33,3 procent i särskilda boenden. 

– Läkemedel kan bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet, men det finns samtidigt risk för biverkningar, fallolyckor och att läkemedel interagerar med varandra. Det är viktigt att läkemedelsgenomgångar genomförs för de äldre, att läkemedelsanvändningen följs upp och att nyttan med medicinen vägs mot riskerna, säger Ann-Catrin Johansson, utredare vid Socialstyrelsen.

Många olika anställda från hemtjänsten

År 2018 mötte en äldre person med hemtjänst i genomsnitt 15 olika anställda från hemtjänsten under två veckor. Det är samma snitt som de senaste fem åren. Spridningen är emellertid stor, mellan 6 och 24 personal.

Färre vårdas på sjukhus för fallskador

Andelen personer 80 år och äldre som vårdades för fallskador gick ner något under åren 2015 till 2017, från 60 personer till 58 per 1 000 invånare. Det är vanligare att kvinnor drabbas av fallskador än att män gör det. 

Färre nöjda med mat och måltidsmiljö i särskilt boende 

Ett område som visar på försämringar är måltiderna på äldreboendena. Förra året angav 57 procent av de äldre i särskilt boende att de var nöjda med både maten och måltidsmiljön. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med året innan. Andelen nöjda varierade beroende på kommun mellan 33 och 85 procent.

 

Publicerad 25 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Arbetsmiljöverket ska inspektera cirka 70 av landets akutsjukhus. Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning.

28 okt 2022

Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden.

7 sep 2022

Lagen innebär att vårdgivare får tillgång till personuppgifter direkt eller på annat sätt elektroniskt hos andra vård- och omsorgsgivare.

23 aug 2022