Förslag om regeländringar för val och beslut i kommuner och regioner

offentlig-förvaltning_Förslag-om-regeländringar-för-val-och-beslut-i-kommuner-och-regioner.jpg

Regeringen har överlämnat proposition till riksdagen med förslag om ändrade regler för val och beslut i kommuner och regioner. Bland annat föreslås lagändringar som möjliggör automatiserat beslutfattande inom den kommunala förvaltningen.

Ett sätt för den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter är att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala arbetssätt och verktyg. I den proposition som nu överlämnas till riksdagen föreslår regeringen att kommuner och regioner ges möjlighet att i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande. Förslaget innebär att kommunsektorn får motsvarande möjlighet som statliga myndigheter att använda sig av automatiserade beslut.

– Automatiserat beslutsfattande innebär att servicen till invånarna kan förbättras genom snabbare beslut. Med det här förslaget kan effektivitetsvinsterna tas tillvara, samtidigt som ett rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner säkerställs, säger civilminister Ida Karkiainen.

I propositionen föreslår regeringen även en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Syftet med den nya lagen är att göra regelverket mer ändamålsenligt och lättillämpat. Lagförslaget innebär bland annat att det inte längre kommer vara möjligt för partier att tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Publicerad 4 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023