Förslag om regeländringar för val och beslut i kommuner och regioner

offentlig-förvaltning_Förslag-om-regeländringar-för-val-och-beslut-i-kommuner-och-regioner.jpg

Regeringen har överlämnat proposition till riksdagen med förslag om ändrade regler för val och beslut i kommuner och regioner. Bland annat föreslås lagändringar som möjliggör automatiserat beslutfattande inom den kommunala förvaltningen.

Ett sätt för den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter är att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala arbetssätt och verktyg. I den proposition som nu överlämnas till riksdagen föreslår regeringen att kommuner och regioner ges möjlighet att i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande. Förslaget innebär att kommunsektorn får motsvarande möjlighet som statliga myndigheter att använda sig av automatiserade beslut.

– Automatiserat beslutsfattande innebär att servicen till invånarna kan förbättras genom snabbare beslut. Med det här förslaget kan effektivitetsvinsterna tas tillvara, samtidigt som ett rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner säkerställs, säger civilminister Ida Karkiainen.

I propositionen föreslår regeringen även en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Syftet med den nya lagen är att göra regelverket mer ändamålsenligt och lättillämpat. Lagförslaget innebär bland annat att det inte längre kommer vara möjligt för partier att tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Publicerad 4 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen beslutade under hösten 2022 om förändringar i brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet. Vår expert Hans-Gunnar Axberger kommenterar ändringarna i denna analys.

18 jan 2023

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

15 nov 2022

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig.

15 nov 2022