Logga in

Glömt ditt lösenord?

Förhandling enligt 11 eller 38 §§ MBL?

Arbetsrätt_Förhandling-enligt-11-eller-38-§§-MBL.jpg

Hur ska definitionen av 11 och 38 §§ MBL förstås om en arbetsgivare (en kommun) har anställda inom en viss yrkeskategori som utför arbete under veckodagar men som önskar upphandla motsvarande tjänst för att kunna utföra samma arbetsuppgifter under nattetid och helger? Ska det förhandlas enligt 11 § utifrån att arbetsuppgifterna som ska utföras är desamma, eller ska det istället förhandlas enligt 38 §?

Juristens svar


En arbetsgivare har en skyldighet att vid större förändringar påkalla förhandling med de arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Skyldigheten för arbetsgivaren att begära förhandling gäller vid viktigare förändringar av verksamheten, samt vid viktiga förändringar av arbets- eller anställningsförhållanden för enskilda medlemmar.

Reglerna om primär förhandlingsskyldighet i 38 § medbestämmandelagen (MBL) är specialregler i jämförelse med de allmänna reglerna i 11 § MBL och är en del av reglerna om vetorätt, det vill säga att en arbetstagarorganisation har rätt att meddela förbud (veto) mot en arbetsgivares tilltänkta beslut i en företags- eller arbetsledningsfråga. Syftet med MBL-förhandlingar är att skapa förutsättningar för att vetorätten ska kunna användas om det är nödvändigt, samt att ge arbetstagarorganisationen möjlighet att ingripa om arbetsgivarens tilltänkta anlitande av extern personal kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts.

En arbetsgivare är visserligen enligt 38 § MBL skyldig att inleda förhandling med den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med innan ett konsultföretag såsom bemanningsföretag eller entreprenadbolag anlitas för det arbete som den inhyrda personalen ska utföra. Men frågan om ett visst arbete över huvud taget ska läggas ut externt omfattas inte av 38 § utan av skyldigheten att primärförhandla enligt 11 § MBL. Det gäller när ett sådant beslut kan anses medföra en viktigare förändring, såsom organisationsförändringar eller ändrade arbetstider (se bland annat AD 2012 nr 57). Det bör också poängteras att 38 § enbart gäller i fråga om inhyrning och entreprenad.

Om upphandlingen bedöms medföra en större förändring ska arbetsgivaren först MBL-förhandla med berörda arbetstagarorganisationer enligt 11 §.

Av Emma Stéen, jurist.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 27 jan 2022

Emma Stéen

Jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy