Fastigheter måste anslutas till kommunalt vatten vid låga grundvattennivåer

Ett antal fastigheter ska anslutas till det kommunala va-nätet, trots att de har egna brunnar med godkänt vatten. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, anser nämligen att det på grund av de låga grundvattennivåerna på Öland finns ett behov av att skydda miljön. En fortsatt användning av de enskilda brunnarna kan dessutom påverka grundvattnet på ett sätt som inte anses tillgodose intresset av god hushållning med naturresurser.

mark_miljo_Fastigheter_maste_anslutas_till_kommunalt_vatten_vid_laga_grundvattennivaer_16x9.jpg

Ett kommunalt va-bolag på Öland anslöt fyra fastigheter till det kommunala va-nätet och krävde därefter fastighetsägarna att betala avgifter för anslutningen. Fastighetsägarna vägrade dock betala eftersom de ansåg att de kunde ta vatten från sina egna brunnar istället. Bolaget tog då saken till domstol och nyligen har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) avgjort tvisten.

Enligt lagen ska en fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom anläggningens verksamhetsområde och den med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Vid bedömning av behovet ska särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser (24 § lag om allmänna vattentjänster, LAV).

MÖD anser att frågan om fastighetens behov av vattentjänsten och hur behovet i fråga bäst kan tillgodoses ska bedömas med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Man måste även ta hänsyn till den omgivande bebyggelsen och områdets karaktär. Om förhållandena i ett bebyggelseområde i stort kräver en allmän va-anläggning innebär det en presumtion för att också de enskilda fastigheterna i området har ett motsvarande behov.

I detta fall bedömer MÖD att fastigheterna inte har ett behov av vattentjänsten med hänsyn till skyddet för människors hälsa, utan att vattnet i brunnarna snarare är av godtagbar kvalitet.

MÖD anser däremot att på grund av de låga grundvattennivåerna på Öland finns ett behov av att skydda för miljön. Genom att lösa dricksvattenfrågan på ett kollektivt sätt kommer antagligen olägenheter för miljön att motverkas eller förhindras. Det är fastighetsägaren som har måste bevisa att fastighetens behov kan tillgodoses bättre på något annat sätt än genom den allmänna va-anläggningen. Fastighetsägarna har dock inte kunnat bevisa detta, utan tvärtom skulle konsekvensen av ett fortsatt uttag av vatten genom de egna brunnarna bli att det närliggande grundvattenmagasinet påverkas på ett sätt som inte vore en god hushållning med naturresurser. MÖD anser därför att fastighetsägarna ska anslutas till det kommunala va-nätet och därmed betala va-avgifterna.

Publicerad 15 sep 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023