Får man hindra anhöriga från att besöka patienter på sjukhus?

Regeringen har tidigare ansett att besöksinskränkningar överhuvudtaget inte bör förekomma i den frivilliga hälso- och sjukvården. Men enligt JO:s beslut står det nu klart att det kan behövas för att verksamheter ska kunna fungera på ett patientsäkert sätt.

Sjukhus är inte allmän plats och tillträde till lokalerna är beroende av de regler som har utfärdats av den som driver verksamheten. Det innebär i praktiken att endast den som har ett befogat intresse av tillträde till lokalerna har rätt att vistas där.

I det här fallet tog en verksamhetschef beslutet att en anhörig enbart fick besöka patienten, som vårdades frivilligt enligt hälso- och sjukvårdslagen, vid särskilt angivna tider. Besökstiderna innebar en begränsning i förhållande till hur den anhörige tidigare fått besöka patienten och till de ordinarie besökstiderna på vårdavdelningen.

Verksamhetschefen ansåg att det rörde sig om åtgärder av rent verkställande art som han var behörig att vidta med stöd av sjukhusets ordningsregler. Men den anhöriga som inte hade fått någon hänvisning om hur han kunde överklaga beslutet valde då att göra en JO-anmälan.

JO:s bedömning

Besökstider är att betrakta som rekommendationer när besök lämpligast bör ske och är egentligen inget förbud mot besök på andra tider. Utgångspunkten är att en anhörig ska ges mycket goda möjligheter att träffa patienten. Man kan dock förbjuda besök om de utgör en direkt fara för patienten eller skapar mycket svåra arbetsmiljöproblem.

Enligt JO kan inte det aktuella beslutet om besöksinskränkningar ses som åtgärder av rent verkställande art som en verksamhetschef är behörig att vidta. Verksamhetschefen kritiseras därför för sin bristande hantering.

Behövs lagstiftning?

Besöksrestriktioner vid tvångsvård är reglerad i lag, men JO uppmärksammar att det finns oklarheter gällande den frivilliga vården. Regeringen har tidigare haft uppfattningen att besöksinskränkningar över huvud taget inte bör förekomma inom den frivilliga hälso- och sjukvården. Men JO menar att det kan behövas restriktioner för att verksamheten ska kunna fungera på ett patientsäkert sätt och kunna garantera en god vård.

Att inskränka rätten att besöka en nära anhörig är dock mycket ingripande för enskilda och utgör ett intrång i deras familjeliv. Det är därför viktigt att sådana inskränkningar grundas på lag och att besluten kan överklagas till domstol. JO uppmärksammar regeringen på detta och väcker frågan om det behövs en översyn av lagstiftningen.

Vill du bevaka laguppdateringar inom hälso- och sjukvårdsområdet? 

Läs då mer om vår informationstjänst JP Sjukvårdsnet som innehåller en komplett omvärldsbevakning.

Publicerad 24 apr 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023