Får man ha ett foto på barnen vid deras klädfack på förskolan enligt GDPR?

JP Infonet vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person, så även ett fotografi där en person kan identifieras. Som utgångspunkt bör ett fotografi vid barnens klädfack kunna ses som en del i den pedagogiska verksamheten, med hänvisning till den rättsliga grunden allmänt intresse.

Det är dock viktigt att säkerhetsåtgärder vidtas så att inga obehöriga utomstående personer får tillgång till personuppgifterna. Så länge fotografierna inte är synliga utifrån, genom exempelvis ett fönster, utan endast för dem som arbetar i verksamheten eller exempelvis föräldrar eller släktingar som hämtar barnen från förskolan, bör denna behandling av barnens personuppgifter vara motiverad och rimlig.

Om man använder personuppgifterna (fotografierna) och lutar sig mot den lagliga grunden allmänt intresse bör inte samtycke inhämtas från barnens vårdnadshavare.

Om ett barn inte vill vara med på bild eller om en vårdnadshavare inte vill att fotografiet på barnet ska sitta vid klädfacket får man göra en bedömning i det enskilda fallet huruvida det verkligen finns ett allmänt intresse. Det behöver man göra då en registrerad enligt GDPR har rätt att när som helst göra invändningar mot en behandling av dennes personuppgifter som grundar sig på den lagliga grunden allmänt intresse. Den personuppgiftsansvarige får i sådana fall bara behandla personuppgifterna om denne kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter – i det här fallet barnets eller vårdnadshavarens. 

Manuela Harge
Jurist/rådgivare

JP Skolnet får du också tillgång till en gratis frågeservice där våra jurister svarar på dina frågor, läs mer här!

Senast uppdaterad 12 aug 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området