Logga in

Glömt ditt lösenord?

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2022

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en förstärkt jobbpolitik med nya åtgärder så att alla kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin. Fler ska till exempel få en arbetsmarknadsutbildning, långtidsarbetslösheten ska motverkas, äldre arbetssökande ska få förlängd möjlighet till nystartsjobb och fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få introduktion till arbete. Nedan kan du ta del av några av regeringens arbetsmarknadspolitiska satsningar för budgetåret 2022.

arbetsliv_budgetpropositionen_for_2022_16x9.jpg

Förstärkningar av a-kassan

Regeringen har sedan tidigare höjt ersättningsnivåerna och justerat arbetsvillkoret så att fler kan kvalificera sig till ersättning. Dessa två förstärkningar ligger kvar under hela 2022. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna till följd av pandemin föreslås att antalet dagar i karensvillkoret tillfälligt minskas från sex till två under 2022. Detta innebär att enskilda kan få arbetslöshetsersättning tidigare än med nuvarande regler. Det tillfälliga karensvillkoret ska träda i kraft den 3 januari 2022 och upphör att gälla den 1 januari 2023.

Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal ska erbjudas grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens och på förmåga att ställa om till nya arbetsuppgifter eller nytt jobb. Arbetstagare utan kollektivavtal har i mindre utsträckning möjlighet att få tillgång till omställningsstöd som finansieras av arbetsgivaren. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 att en ny offentlig omställningsorganisation ska erbjuda grundläggande omställnings- och kompetensstöd för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. En offentlig omställningsorganisation ska inrättas vid Kammarkollegiet.

Förstärkning av Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa har ökat i spåren av pandemin och bedöms ligga kvar på en hög nivå även under 2022. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen ges förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och därmed bland annat motverka att människor fastnar i långvarig arbetslöshet.

Regeringen föreslår därför att Arbetsförmedlingens förvaltningsresurser förstärks med 502 miljoner kronor 2022, som ökar förutsättningarna för Arbetsförmedlingen att erbjuda en likvärdig service i hela landet.

1,2 miljarder kronor för att fler arbetssökande ska få en matchningstjänst

I en matchningstjänst får den som behöver stöd för att hitta jobb eller börja studera individuellt anpassade aktiviteter. Det kan handla om att få kontakt med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter, vägledning och kortare kurser.

Fler deltagare i matchningstjänster kan bidra till förkortade arbetslöshetstider och en effektivare matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare som söker arbetskraft. Regeringen föreslår därför att 1,2 miljarder kronor tillförs under 2022 för att fler ska kunna ta del av dessa insatser.

425 miljoner kronor för att fler arbetssökande ska få en arbetsmarknadsutbildning

Många arbetssökande saknar den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och behöver därför fylla på sin kompetens eller lära sig ett bristyrke. Arbetsmarknadsutbildningar ökar arbetssökandes jobbchanser och bidrar samtidigt till att lösa arbetsgivares rekryteringsbehov. Regeringen föreslår därför att 425 miljoner kronor tillförs under 2022 för att fler arbetssökande ska få en arbetsmarknadsutbildning. Genom att upprätthålla volymerna i arbetsmarknadsutbildning får Arbetsförmedlingen möjlighet att erbjuda fler arbetssökande utbildning till bristyrken.

701 miljoner för att fler ska få en extratjänst eller ett introduktionsjobb

En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor som subventioneras med 100 procent av arbetsgivarens kostnad. Introduktionsjobb subventioneras med 80 procent av arbetsgivarens kostnad och är möjligt inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Extratjänster och introduktionsjobb kan skapa arbetstillfällen, inte minst för utrikes födda kvinnor, och öka möjligheten till arbete. Därför föreslår regeringen en satsning på 701 miljoner kronor under 2022 för att de som står längst ifrån arbetsmarknaden ska få tillgång till extratjänster och introduktionsjobb.

Fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få Introduktion till arbete

Tjänsten Introduktion till arbete (INAB) riktar sig till arbetssökande som är i behov av förberedande aktiviteter innan de kan delta i andra arbetsmarknadspolitiska insatser och program. INAB utformas efter deltagarens individuella behov men kan bland annat omfatta kartläggning av deltagarens förutsättningar, orientering inför arbete och arbetsprövning. Många deltagare har en funktionsnedsättning.

Förutsättningarna att komma i arbete behöver ytterligare förbättras för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen föreslår därför att 31 miljoner kronor tillförs för att öka antalet platser i tjänsten INAB.

Möjlighet till förlängt nystartsjobb för äldre arbetssökande

Äldre arbetssökande löper större risk för långvarig arbetslöshet. Därför avsätter regeringen 20 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2022 för att personer som är 55 år eller äldre ska kunna ta del av nystartsjobb under en längre period. Förslaget syftar till att stärka möjligheterna för äldre personer som är långtidsarbetslösa att återinträda och etablera sig på arbetsmarknaden.

Etableringsjobb ska införas i enlighet med parternas förslag

Regeringen arbetar för att införa etableringsjobb, i enlighet med parternas förslag, första halvåret 2022. Etableringsjobb är en helt ny modell för staten att stimulera anställningar som bygger på ett förslag från LO, Unionen och Svenskt Näringsliv. Utformningen skiljer sig från dagens befintliga subventionerade anställningar på så sätt att subventionen betalas direkt till individen, i stället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren och sedan får ersättning för en del av lönen från staten. Etableringsjobb kommer leda till att fler nyanlända och arbetslösa får en väg in i arbete men de kommer även underlätta företagens kompetensförsörjning.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande bidrar till att motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd. Genom att fler asylsökande får möjlighet att ta del av svenskundervisning och samhällsinformation redan under asyltiden bör inträde på arbetsmarknaden kunna underlättas och påskyndas. Regeringen föreslår därför att medel till civilsamhälle och kommuner för tidiga insatser för asylsökande med flera förstärks med 30 miljoner kronor 2022.

Publicerad 17 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy