Genomförande av EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv

arbetsliv_EUs_direktiv_om_balans_mellan_arbete_och_privatliv_ny.jpg

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. I enlighet med direktivet föreslår regeringen nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar och anställda som har närstående med omsorgsbehov. 

Det föreslås nya bestämmelser i lagen om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Bestämmelserna innebär vissa rättigheter när en förälder med barn upp till åtta år eller vissa arbetstagare som har närstående med omsorgsbehov begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. De arbetstagare som begär flexibla arbetsformer eller tar sådana rättigheter i anspråk ska omfattas av särskilda skyddsbestämmelser och det ska även införas ett repressalieförbud. Dessutom ska Diskrimineringsombudsmannen få en utökad rätt att föra talan för enskilda arbetstagare i tvister om missgynnande behandling.

Det föreslås även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen bland annat med anledning av att Diskrimineringsombudsmannen ges utökad talerätt.

I lagen om utstationering av arbetstagare föreslås en följdändring som innebär att de föreslagna nya bestämmelserna i föräldraledighetslagen inte ska gälla för utstationerade arbetstagare.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 2 augusti 2022.

Publicerad 2 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022