En extra kommun- eller förvaltningsjurist

Det är vanligt att man gör som man alltid har gjort – men här är det viktigt att se upp när det gäller juridiken. Lagstiftningen förändras löpande och då måste även hantering och rutiner hänga med, säger Simon Jernelöv, juridisk rådgivare på JP Infonet och expert på skoljuridik och förvaltningsrätt. Här berättar han mer om sitt jobb sedan nio år tillbaka.

simon_radgivning_kommun.jpg

Simon Jernelöv är en av flera specialiserade jurister på JP Infonet som varje dag hjälper bland annat kommuner med olika frågor och problem. Det kan handla om allt från rättsutredningar, input eller strategiska vägval.

– Ett återkommande ärende är nämndreglementen, de instruktioner från fullmäktige som beskriver vilken funktion en viss nämnd har. Vi hjälper till att se över och uppdatera dessa när exempelvis nämnder slås samman, delas eller får ändrade uppdrag. Oftast baseras ändringen på att man vill göra en förändring av arbetssättet och då ger vi även vår syn på det, berättar Simon.  

Andra frågor som återkommer rör hur man ska tolka och tillämpa vissa lagbestämmelser, stöd vid överklaganden och hantering av förelägganden och viten. Här kan det både handla om stöttning vid viten med höga bötesbelopp mot kommunen från andra myndigheter och vitesförelägganden som kommunen riktar mot exempelvis en vårdnadshavare.

– Vi jobbar även med en del Lex Sarah-utredningar, säger Simon. Socialtjänsten har en skyldighet att rapportera om de befarar att de brustit i sin verksamhet, men det är ofta svårt att göra en objektiv utredning av sig själva. Här kan det vara mer lärorikt att låta en extern part hjälpa till. 

Simon och hans kollegor hjälper även till med frågor av mer strategisk art. Exempelvis samarbetsavtal där mindre skolor delar på en modersmålslärare eller samverkan där flera kommuner gemensamt fördelat programinriktningar mellan gymnasieskolorna i ett samverkansområde för att kunna erbjuda eleverna så många utbildningsvägar som möjligt.

Så varför är många av frågorna återkommande? Simon menar att det kan vara en utmaning att uppdatera kunskap och rutiner i tillräcklig utsträckning. 

– Det händer mycket på lagstiftningsområdet och det kan vara svårt för alla kommuner att ha egna resurser som löpande ser över detta, säger han. Inte minst att hinna med att också se över vilken påverkan ändringarna har för alla de rutiner och dokumentation som finns i organisationen.

En lösning kan vara att låta specialiserade jurister hjälpa till löpande på de områden som för tillfället prioriteras. JP Infonet erbjuder ett abonnemang med rådgivningstimmar där en eller flera enheter eller hela kommunen kan samlas i samma avtal. Jurister som är specialiserade inom alltifrån socialrätt, LSS, PBL, miljöfarliga verksamheter och skoljuridik till kommunallagen och förvaltningslagen kan sedan avropas inom avtalets timmar. 

– Vi fungerar som ett komplement och för att avlasta de experter som finns inom kommunen, berättar Simon. Det kan handla om att avlasta en jurist som inte har tid eller vara ett bollplank till någon som inte är specialist inom ett specifikt rättsområde. De kunder som har avtal får dessutom alltid prioriterad hjälp av oss. 

En annan möjlighet är att ta hjälp av externa jurister vid sjukskrivningar, föräldraledigheter eller uppsägningar. Vid en nyrekrytering i synnerhet kan det vara bra att organisationen ge sig själv tid att arbeta strategiskt och långsiktigt. Det brukar löna sig i längden.

– Vi hjälper ofta till i kritiska ögonblick, säger Simon. Ibland sitter vi på plats hos kund, ibland räcker det med stöd över telefon och mejl. Nya kunder träffar vi oftast i början men sedan brukar de känna sig trygga med att ringa eller skicka frågor till oss. Enklast är förstås att ringa och prata med oss. Berätta vad ni har för behov och sedan pratar vi ihop oss om vilken lösning som passar bäst.

Publicerad 17 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023