Viktigt domslut öppnar för växtskydd utan kemikalier

Det finns flera icke-kemiska metoder för att skydda barrträdsplantor mot snytbaggar. Därför var det rätt av Kemikalieinspektionen att avslå ansökan om att godkänna det kemiska växtskyddsmedlet Imprid Skog. Det har Mark- och miljööverdomstolen nyligen slagit fast.

mark_och_miljo_Vaxtskydd_utan_kemikalier_16x9_ny.jpg

– Mark- och miljööverdomstolens dom är mycket glädjande. Vårt beslut bygger på att det finns sätt att skydda barrträdsplantor från snytbaggar utan kemikalier och att dessa metoder redan används brett. Varje gång vi kan minska onödig kemikalieanvändning tar vi ett steg närmare en giftfri miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Enligt växtskyddsmedelsförordningen har medlemsländer i EU vissa möjligheter att besluta om substitution för att ersätta växtskyddsmedel med andra medel eller metoder som är väsentligt säkrare för hälsan eller miljön och som samtidigt inte leder till några betydande ekonomiska eller praktiska nackdelar.

Inom svenskt skogsbruk har man lyckats med att ta fram alternativa icke-kemiska skydd mot snytbagge som är ett allvarligt hot mot unga barrträdsplantor. Dessa icke-kemiska skydd dominerar idag behandlingen mot snytbagge.

Mark- och miljööverdomstolen fastställer Kemikalieinspektionens beslut om avslag bland annat med hänvisning till att användningen av icke-kemiska bekämpningsmetoder var vanligare än kemiska bekämpningsmetoder mot snytbaggeangrepp på gran och tall vid tidpunkten för beslutet, samt att ett förbud mot att använda Imprid Skog inte skulle medföra några betydande ekonomiska eller praktiska nackdelar för skogsägarna.

Domen är principiellt viktig. Det är ett av de första domsluten inom EU som baseras på att kemikaliemyndigheter får besluta om substitution av kemiska växtskyddsmedel även i de fall de inte innehåller ett kandidatämne
för substitution. Denna specialregel innebär att om det finns en icke-kemisk bekämpningsmetod eller en förebyggande metod som är i allmän användning, så kan den kemiska metoden bytas ut mot den icke-kemiska. Domen kan också ge viss vägledning kring möjligheterna att använda substitution inom andra områden för att ytterligare främja framsteg kring icke-kemiska metoder på växtskyddsområdet.

Publicerad 10 maj 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023