Delegationsordning – vad gäller för skolverksamheten?

Delegationsordningen är en grundsten i den kommunala organisationen. Nämnden måste kunna delegera viss beslutanderätt för att förvaltningen ska kunna ske effektivt. 

Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar alltid beslut när det gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Den löpande förvaltningen av skolverksamheten ska dock skötas av en förvaltningsmyndighet (en nämnd). Det är kommunfullmäktige som inrättar nämnder och bestämmer vad nämnderna ska ha för ansvarsområden. En nämnd kan inte göra allt utan delegerar visst beslutsfattande till exempelvis rektorer och andra anställda.

Vilka möjligheter nämnden har att delegera beslutanderätt framgår av kommunallagen(2017:725). Av samma lag framgår vilka beslut nämnden inte får delegera. Nämnden får t.ex. inte delegera beslutanderätt i ärenden som avser verksamhetens mål eller inriktning eller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda och är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Läs mer i vår guide om varför det är viktigt med en korrekt delegationsordning och vad som kan vara viktigt att tänka på. Du laddar ner guiden i den ljusblå rutan lite längre upp till höger eller längst ner i mobil. 

Vill ni ha hjälp vid upprättande av delegationsordning eller översyn av befintlig delegationsordning? Våra erfarna jurister Janna Sundberg och Simon Jernelöv har lång erfarenhet inom det skoljuridiska området och kan bland annat hjälpa till med att kontrollera.

 • Att lag­hän­vis­ning­ar är kor­rek­ta.
 • Att be­slu­ten går att de­le­ge­ra.
 • Lämp­lig­het av att ha viss per­son/funk­tion som de­le­gat.
 • Om det finns be­slut som borde stå med i de­le­ga­tions­ord­ning­en.

Läs mer om vår juridiska rådgivning här!

Publicerad 28 okt 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022