Logga in

Glömt ditt lösenord?

Delegationsordning – vad gäller för skolverksamheten?

Delegationsordningen är en grundsten i den kommunala organisationen. Nämnden måste kunna delegera viss beslutanderätt för att förvaltningen ska kunna ske effektivt. 

Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar alltid beslut när det gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Den löpande förvaltningen av skolverksamheten ska dock skötas av en förvaltningsmyndighet (en nämnd). Det är kommunfullmäktige som inrättar nämnder och bestämmer vad nämnderna ska ha för ansvarsområden. En nämnd kan inte göra allt utan delegerar visst beslutsfattande till exempelvis rektorer och andra anställda.

Vilka möjligheter nämnden har att delegera beslutanderätt framgår av kommunallagen(2017:725). Av samma lag framgår vilka beslut nämnden inte får delegera. Nämnden får t.ex. inte delegera beslutanderätt i ärenden som avser verksamhetens mål eller inriktning eller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda och är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Vill ni ha hjälp vid upprättande av delegationsordning eller översyn av befintlig delegationsordning? Våra erfarna jurister Janna Sundberg och Simon Jernelöv har lång erfarenhet inom det skoljuridiska området och kan bland annat hjälpa till med att kontrollera.

  • Att lag­hän­vis­ning­ar är kor­rek­ta.
  • Att be­slu­ten går att de­le­ge­ra.
  • Lämp­lig­het av att ha viss per­son/funk­tion som de­le­gat.
  • Om det finns be­slut som borde stå med i de­le­ga­tions­ord­ning­en.

Läs mer om vår juridiska rådgivning här!

Publicerad 28 okt 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy