Logga in

Glömt ditt lösenord?

Är det okej att skicka hem slutbetyg på posten efter skolavslutningen?

En rektor har beslutat att eleverna ska få sina slutbetyg hemskickade till sin folkbokföringsadress en vecka efter skolavslutningen. Finns det något i lagstiftningen som hindrar att en rektor avstår från att dela ut betygen i samband med själva skolavslutningen?

Betyg och dess utformning

Reglering kring betyg finns i såväl skollagen (2010:800) som 6 kap. skolförordningen (2011:185) och Skolverkets föreskrifter om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan (SKOLFS 2011:157)

Enligt 3 kap. 18 § skollagen ska betyg utfärdas skriftligt. I 6 kap. 10–16 §§ skolförordningen finns kompletterande föreskrifter om betygskatalog och om utfärdande av betygsdokument.

Enligt 14 § ska, för en elev som har skolplikt, slutbetyg utfärdas när skolplikten upphör. En sådan elev som därefter har slutfört den högsta årskursen har rätt att få ett nytt slutbetyg.

Enligt 15 § ska slutbetyget innehålla. uppgifter om den högsta årskurs som eleven genomgått och om de senaste besluten om elevens betyg.

De är enligt 16 § rektorn ska utfärda slutbetyget.

Skolverkets föreskrifter innehåller mer specifika regler om hur slutbetyget ska utformas.

När skolplikten upphör

Någon reglering om när eleven ska få ta del av betyget i utskriven form finns inte, däremot ska det alltså utfärdas när skolplikten upphör.

När detta sker anges i 7 kap. skollagen. I ”normalfallet” upphör skolplikten vid utgången av vårterminen det nionde året eller, om eleven går i specialskolan, det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten. Detta måste anses innebära att betyget ska vara utfärdat senast i samband med att terminen slutar, däremot inte att eleven får betygsdokumentet med sig.

Även om det inte uttryckligen anges bör nog ändå eleven och elevens vårdnadshavare - enligt den informationsskyldighet skolan har gentemot elev och vårdnadshavare (2 kap. 4 § skollagen) – senast vid terminsavslutningen har fått information om vilka betyg eleven fått.

Den här frågan besvarades av jurist Ann Orrsten, 2016-01-20

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning! 

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy