Anställningsskyddet förlängs till 69 år

I propositionen föreslår regeringen att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen om anställningsskydd. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

arbetsliv_Anstallningsskyddet_forlangs_till_69_ar_bild_ett_16x9 .jpg

Bakgrund


I dag har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till dess att han eller hon fyller 67 år och uppnår den så kallade las-åldern. Fram till dess skyddas arbetstagaren av ett ganska omfattande anställningsskydd, men efter att han eller hon fyller 67 begränsas anställningsskyddet och arbetstagaren har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och inte företrädesrätt vid turordning. Inte heller har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning eller till en anställning med högre sysselsättningsgrad. 

I samband med 67-årsdagen kan en arbetsgivare också välja att skilja arbetstagaren från en tillsvidareanställning genom ett förenklat förfarande utan krav på saklig grund genom att en månad innan skriftligen meddela arbetstagaren om att anställningen kommer att upphöra vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 67 år. Detta brukar kallas fönstret. 

Och det är det här som regeringen nu vill ändra på genom att i två steg höja las-åldern. Först till 68 år den 1 januari 2020 och sedan till 69 år 2023. Förslaget har sin grund i pensionsöverenskommelsen från 2017 och har ett brett politiskt stöd. 

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att vi lever allt längre, men åldern för att ta ut pension ökar inte i samma utsträckning. En ökad medellivslängd innebär att pensionerna behöver räcka längre. Om pensionerna ska räcka under längre tid och innebära en godtagbar ersättningsnivå krävs det att arbetslivet förlängs. Äldre personer som kan, vill och orkar arbeta bör ha möjlighet att göra det. På så sätt kan den enskilda individen i ökad utsträckning påverka storleken på sin egen pension. Om äldre personer arbetar längre minskar också längden på pensionsuttaget, vilket innebär en minskning av utgifterna i pensionssystemet och ett ökat utrymme för att upprätthålla godtagbara nivåer på pensionerna. 

arbetsliv_Anstallningsskyddet_forlangs_till_69_ar_bild_tva_16x9.jpg

Några av förlagen om ändring i anställningsskyddslagen


Arbetsgivaren ska kunna säga upp arbetstagaren utan krav på saklig grund när las-åldern har uppnåtts

Regeringens förslag: När en arbetstagare har fyllt 69 år ska kravet på saklig grund för arbetsgivarens uppsägning inte gälla. Anställningen ska inte längre kunna avslutas genom ett skriftligt besked i samband med att åldersgränsen uppnås. I ett första skede från och med 2020 ska kravet på saklig grund upphöra att gälla när arbetstagaren har fyllt 68 år. 2023 ska åldersgränsen höjas till 69 år.

Ytterligare begränsningar av anställningsskyddet ska gälla när las-åldern har uppnåtts

Regeringens förslag: Anställningsskyddet för en arbetstagare som har fyllt 69 år ska, utöver att kravet på saklig grund för uppsägning inte ska gälla, vara begränsat på följande sätt:  

 1. Arbetstagaren ska inte ha rätt till längre uppsägningstid än en månad. 
 2. Arbetstagaren ska inte ha företrädesrätt i turordningshänseende eller företrädesrätt till återanställning eller till en anställning med högre sysselsättningsgrad. 
 3. Arbetstagaren ska inte med stöd av anställningsskyddslagen kunna få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat. 

Från och med 2020 ska begränsningarna gälla för arbetstagare som har fyllt 68 år. 2023 ska åldern höjas till 69 år.

Syftet med lagändringarna


De ändringar som regeringen föreslår i propositionen syftar till att genomföra delar av pensionsöverenskommelsen. Förslagen syftar även till att undanröja de hinder för en förlängning av arbetslivet som anställningsskyddslagen kan innebära. 

Syftet med lagändringarna är inte att tvinga arbetstagare att arbeta längre eller att ge arbetstagare några tillkommande incitament att förlänga arbetslivet. Lagändringarna syftar bara till att minska hindren för dem som kan och vill arbeta längre och ge äldre arbetstagare möjlighet att kvarstå i anställningen i vart fall till 69 års ålder.

Publicerad 16 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet? Läs vår analys. 

20 dec 2023

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023