Logga in

Glömt ditt lösenord?

Allvarliga brister i hanteringen av ärendet kring Lilla Hjärtat

Norrköpings kommun gjorde många allvarliga fel i ärendet som rör den treåriga flickan ”Lilla Hjärtat”. Flickan fick inte det skydd och stöd hon behövde. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och vitesförelägger kommunen.

 

I januari 2020 avled en treårig flicka i sitt hem. Flickan hade flyttat tillbaka till sina biologiska föräldrar efter att tvångsvården av henne upphört. Efter dödsfallet gjorde socialnämnden en lex Sarahutredning. IVO konstaterade att den var otillräcklig och har därefter granskat fallet.   

Mycket allvarliga brister


– IVO har identifierat flera mycket allvarliga fel som bidragit till en katastrofal utgång. Socialnämnden gav inte flickan det skydd och stöd som hon hade rätt till när hon skulle flytta hem till föräldrarna, säger generaldirektör Sofia Wallström. 

 IVO pekar främst på två allvarliga brister:

  1. Föräldrarna styrde planering

Bristerna är mycket allvarliga. IVO konstaterar att föräldrarna tilläts styra både planering och hur hemflytten skulle gå till. 

– Det är barnets behov som ska styra när nämnden ska planera för en hemflytt efter en längre tids placering. Föräldrarna ska förstås vara delaktiga i denna process, men det är av yttersta vikt att nämnden bedömer vad som är bäst för barnet. I det här fallet anser IVO att nämnden inte tagit det ansvaret, förklarar Ingela Larsson, inspektör på IVO. 

  1. Orosanmälningar avskrevs trots avsaknad av information

I december 2019 och januari 2020 kom orosanmälningar till socialtjänsten. I båda fallen bedömde nämnden att barnet inte behövde omedelbart skydd. IVO konstaterar att nämnden vid det första tillfället inte hade tillräckligt med information om barnets situation för att kunna göra denna bedömning. 

IVO:s slutsatser


Risker även för andra barn

IVO:s granskning visar att nämnden handlägger barnärenden på ett sätt som kan leda till allvarliga konsekvenser även för andra barn. Detta är ett sådant allvarligt missförhållande att IVO beslutat att förelägga kommunen att vidta åtgärder. Ett vite på 1 miljon kronor är kopplat till föreläggandet.

Även om en domstol kommit fram till att det inte längre finns grund för tvångsvård så har nämnden fortfarande ansvar för att barnet får det skydd och stöd som det har rätt till, betonar Erik Kangeryd, ansvarig enhetschef.

Viktigt att dra lärdom

– Genom dagens beslut skickar IVO en tydlig signal till alla Sveriges kommuner om att alltid sätta barnets bästa i fokus i dessa situationer.  Det går att göra inom befintlig lagstiftning. Det vi kan lära av ärendet Lilla Hjärtat måste leda till att något liknande aldrig inträffar igen, säger Sofia Wallström.

Kommunen skyldig att åtgärda bristerna

Norrköpings kommun ska senast den 1 februari 2021 beskriva vilka åtgärder nämnden vidtar för att ta sitt yttersta ansvar för barn som vistas i kommunen. Om IVO bedömer att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder kan IVO begära att vitet blir utdömt i domstol.

Publicerad 20 okt 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024