Logga in

Glömt ditt lösenord?

Sänkta krav för vindkraft i område med renskötsel

miljo-Sankta-krav-for-vindkraft-i-omrade-med-renskotsel-huvudbild.jpg

Den 28 september 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) ett avgörande gällande tillståndsvillkor för en vindkraftspark som var planerad i ett område där det kunde förekomma renskötsel. Villkoren gällde bland annat att bolaget skulle vidta skyddsåtgärder för att minska verksamhetens störningar på rennäringen.

Miljöprövningsdelegationen hade föreskrivit om strängare villkor än de som det sökande bolaget hade föreslagit. Domstolen anser dock att utrymmet för att skärpa förslagen ska tillämpas återhållsamt eftersom de berörda samebyarna inte hade nyttjat sina möjligheter att lämna yttranden.

Samebyarna anförde att de inte använde området för rennäring annat än i undantagsfall. Miljöprövningsdelegationen föreskrev att vid händelse av att samebyarna skulle genomföra en planerad flytt eller samla in splittrade hjordar inom fem kilometer från vindkraftverken skulle bolaget bidra med tekniska hjälpmedel för att underlätta för renskötarna. Vid renskötselåtgärder inom skyddszonen kunde samebyarna även begära att bolaget skulle stänga av kraftverket i upp till tre dygn per tillfälle. Bolaget ansåg att ansvarets omfattning att tillhandhålla tekniska hjälpmedel var för långtgående och att det var tillräckligt att bestämma skyddsavståndet till tre kilometer.

MÖD observerar att det ansvarsbegräsningen var oreglerad och att det därför skulle kunna bli oskäligt betungande för bolaget. Domstolen upphäver därför villkoret och reglerar det ekonomiska ansvaret i en ny klausul med ett maxbelopp.

Beträffande skyddszonens storlek ändrade mark- och miljödomstolen (MMD) denna till att omfatta tre kilometer från projektområdesgränsen. MÖD delar inte denna slutsats. Domstolen framhåller att de lokala förhållandena har betydelse men lägger stor vikt vid att fem kilometer är vanligt förekommande i praxis om skyddsavstånd. Därtill betonar MÖD att beloppet för den nya ansvarsbegränsningen är förhållandevis lågt.

Utifrån dessa omständigheter och med beaktande att renskötseln i området var småskalig anser domstolen att det är skäligt att fastställa fem kilometer som skyddsavstånd. Till skillnad från MMD bedömer MÖD att det ska gälla i en radie av fem kilometer från respektive vindkraftsverk och inte projektområdet.

MÖD 2023-09-28, mål nr M 6204-22.

Publicerad 30 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Havsbaserad vindkraft
Dagvattenjuridik

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024