Kräva ersättning för trasigt fönster som elev råkat ha sönder i en ren olycka?

skola-Ersattning-for-olyckshandelse-i-skolan-huvudbild.jpg

2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. En skada som har uppkommit genom en ren olyckshändelse kan man däremot inte kräva skadestånd för. Svaret är alltså att en skola inte kan kräva ersättning för en skada som uppkommit genom en olyckshändelse.

Gränsen mellan vårdslöshet och ren olyckshändelse kan däremot vara svår att dra och här får man som rektor eller lärare göra en professionell bedömning av situationen. Om en elev har studsat en boll mot en vägg, där det finns ett fönster i närheten, ligger det kanske närmast till hands att anse att en skada på fönsterrutan är en följd av vårdslöshet. Eleven borde ha begripit att det fanns en risk för att rutan skulle gå sönder, och han eller hon var vårdslös genom att kasta bollen där det fanns en förhöjd risk. Men bedömer rektor/lärare att skadan berott på en ren olyckshändelse så går det inte att kräva skadestånd.

Tänk på att ett skadeståndskrav inte är något myndighetsbeslut utan ett civilrättsligt krav från den som har lidit skadan mot den som har orsakat den. Ett skadeståndskrav från en skola som har drabbats av en skada ska framställas via vårdnadshavarna, men riktas mot eleven. Om en elev vägrar att betala, kan skolan få ut ett skadestånd genom att väcka talan vid tingsrätten eller ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Av Maria Bjurholm, jurist och rådgivare på JP Infonet.
Ursprungligen publicerat i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 31 okt 2023

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023