Har elever som inte är skolpliktiga rätt till skolskjuts?

skola-Har-elever-som-inte-ar-skolpliktiga-ratt-till-skolskjuts-huvudbild.jpg

Har icke skolpliktiga elever rätt till skolskjuts? Frågan har kommit upp gällande en elev vars skolplikt har upphört (gick ut 9:an i våras) men som nu går ett extra år utifrån 7 kap. 15 § skollagen. Frågan är också vad som gäller vid tidigare skolstart när en femåring börjar i förskoleklass?

Juristens svar

Svaret är ja, det finns ingen generell rätt att neka skolskjuts med hänvisning till att eleven inte har skolplikt.

Både när det gäller elever som går ett extra år i årskurs 9 och elever som börjar förskoleklassen ett år tidigare är det viktigt att skilja på bestämmelserna om skolplikt och rätten till skolskjuts.

Tidigare skolstart regleras i 7 kap. 11 § skollagen (2010:800). Där framgår att ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. Ett sådant barn, som börjar i förskoleklassen före skolpliktsåldern, har inte skolplikt. I 7 kap. 15 § skollagen finns det även en rätt för elever i grundskolan att slutföra den sista årskursen, trots att skolplikten upphört. Dock belyser ingen av bestämmelserna att elevens rätt till skolskjuts skulle kunna påverkas av detta.

Rätten till skolskjuts i hemkommunen för elever i förskoleklass och grundskola regleras istället i 9 kap. 15 b § och 10 kap. 32 § skollagen. Där framgår att: ”Elever i förskoleklass och grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.”

Bestämmelsernas ordalydelser tar inte sikte på skolplikten i sig, det som är avgörande för bedömningen är att eleven faktiskt anses vara elev inom den skolverksamhet som avses. Utöver detta måste också något av rekvisiten färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet vara uppfyllt. Om så är fallet ska det inte spela någon roll att eleven är föremål för tidigare skolstart eller går ett extra år i grundskolan och därmed inte har skolplikt. Huvudsaken är att eleven tillhör skolverksamheten i fråga. Min bedömning är därför att det inte är möjligt att neka sådana elever skolskjuts med hänvisning till skolplikten eftersom de har samma rätt till skolskjuts som ”ordinarie” elever.

Av Jonathan Rabenius, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 23 nov 2023

Jonathan Rabenius

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024