Logga in

Glömt ditt lösenord?

Regeländringar på skolområdet januari 2023

skola-Regelandringar-pa-skolomradet-januari-2023.jpg

Nytt år, nya lagändringar. Även 2023 blir det flera förändringar i skollagen och skolförordningen. Till exempel införs nya regler för godkännande av verksamheten för pedagogisk omsorg, och det blir möjligt att överklaga beslut om att en elev ska gå om en årskurs. Här hittar du ett urval av de lagändringar som träder i kraft under januari 2023.

Krav på godkännande av verksamheten och tydligare kvalitetskrav för pedagogisk omsorg

Den 1 januari införs nya regler om godkännande av enskild huvudman som ska bedriva pedagogisk omsorg. Tidigare har det enbart funnits bestämmelser om rätt till bidrag för sådan verksamhet, nu införs krav på att huvudmannen måste få ett godkännande från kommunen. För att huvudmannen ska få ett godkännande måste till exempel samtliga personer över 15 år som är folkbokförda på adressen där verksamheten ska bedrivas visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

De nya lagändringarna förtydligar även att omsorgen ska stimulera barns utveckling och lärande och att barnen ska förberedas för fortsatt lärande och för utbildning inom skolväsendet. Det ställs också tydligare krav på huvudmän att tillgodose barns eventuella behov av särskilt stöd. 

Tillfälligt sänkt avgift för prövning tas bort

En huvudman får ta ut en avgift vid prövning för betyg för elever som gått ut gymnasieskolan. Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. För elever som har ett examensbevis eller studiebevis från 2020 eller 2021 har avgiften varit tillfälligt sänkt till 150 kronor. Den 1 januari 2023 tas den tillfälligt sänkta avgiften bort vilket innebär att kostnaden för prövning återigen får vara högst 500 kronor.

Möjlighet att överklaga beslut om att en elev ska gå om en årskurs i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola

Tidigare har det funnits bestämmelser i skolförordningen om rektors möjlighet att besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs. Dessa upphävs och i stället införs en sådan bestämmelse i skollagen. Den nya bestämmelsen gäller från 1 januari 2023.

De nya reglerna innebär att rektorn får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs, om elevens vårdnadshavare medger det och det med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Om det finns synnerliga skäl får rektorn även utan medgivande från elevens vårdnadshavare besluta att eleven ska gå om en årskurs. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. Det blir även möjligt att överklaga ett beslut om att en elev ska gå om en årskurs till Skolväsendets överklagandenämnd.

Nya regler om kartläggning och validering inom komvux

Den 1 januari 2023 införs en bestämmelse som innebär ett förtydligande av hemkommunens ansvar för kartläggning och validering inom kommunal vuxenutbildning.

Hemkommunen blir skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning erbjuds en inledande kartläggning. Vidare blir huvudmannen skyldig att se till att en elev erbjuds validering, om eleven behöver det och valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser eller nivåer som bekostas av elevens hemkommun.

Regeringen har även beslutat om en ny valideringsförordning som syftar till att skapa enhetlighet gällande validering. I den nya förordningen definieras begreppet validering och det framgår vad en validering ska innehålla. Med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.

Syftet med ändringen är att valideringen i högre grad ska tillgodose behoven på arbetsmarknaden och hos individerna.

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram

Den 1 januari införs nya regler som ökar möjligheten för grundläggande behörighet till högskolestudier för elever som går yrkesprogram på gymnasiet. Lagändringarna ska tillämpas på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.

I korthet innebär förändringen att de kurser som krävs för grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram och att eleverna ska kunna uppnå sådan behörighet utan att behöva läsa utökat program eller extra kurser.

Detta innebär att omfattningen för programmen ökar, det finns däremot möjlighet för elever att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet.

Höjd avgift för att starta fristående skola

Från och med 1 januari höjs avgiften för att starta fristående skola för att fullt ut täcka kostnaderna. Avgifterna syftar till att göra Skolinspektionens handläggning av ansökningarna kostnadsneutral för staten. Handläggningen har visat sig vara mer resurskrävande och därmed dyrare än vad som initialt beräknats.

Avgifterna höjs till 75 000 kronor för nyansökningar, 65 000 kronor för utökning av befintligt tillstånd samt till 20 000 kronor för utökning som avser avvikelser inom gymnasieskolans nationella program, exempelvis särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.

Publicerad 11 jan 2023

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024