”I kommentaren behandlar jag ingående smittskyddslagens bestämmelser, paragraf för paragraf”

intervju-Annika-P-F-1000x562.jpg

JP Juridiskt bibliotek har fått tillökning i form av en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Författaren till kommentaren är Annika Pallvik Fransson, kansliråd på Socialdepartementets rättssekretariat och assessor från Kammarrätten i Stockholm. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren.

Hej Annika, kan du berätta om dig och din bakgrund?


Tidigt i karriären arbetade jag som forskningsassistent inom rättspsykiatri på Karolinska Institutet och sedan dess har jag ett särskilt intresse för juridiken i gränslandet juridik, medicin och social omsorg. Samhällets smittskydd är ett sådant område. Nu är jag kansliråd på Socialdepartementets rättssekretariat och assessor från Kammarrätten i Stockholm med mångårig erfarenhet av detta gränsland från förvaltningsdomstolarna och JO. 

Berätta om kommentaren till smittskyddslagen!


I kommentaren behandlar jag ingående smittskyddslagens bestämmelser, paragraf för paragraf. Jag ger också en övergripande bild av den lagstiftning, inklusive myndighetsföreskrifter, som kompletterar smittskyddslagen. Jag redogör också för den särskilda lagstiftning som tillfälligt har gällt i landet under covid-19-pandemin och även översiktligt för den pågående översynen av smittskyddslagen. Kommentaren kommer regelbundet att uppdateras vid förändringar i lagstiftningen och i praxis.

Vad har varit roligast med att skriva kommentaren?


Att få bidra till att bringa ljus över ett så tvärvetenskapligt och snårigt område som smittskyddet är! Utan vägledning kan smittskyddslagstiftningen verka svårgenomtränglig då den spänner över såväl ansvarsfördelningen inom smittskyddet – som sträcker sig från det allmänna ner till var och ens ansvar – som den kliniska vardagen inom smittskyddet, och den ska även möjliggöra att mycket ingripande tvångsåtgärder vid behov kan vidtas på ett rättssäkert sätt. 

Vad har varit mest utmanande med att skriva en lagkommentar?


Det är väl just komplexiteten i lagstiftningen som varit utmanande. Och att skriva på ett sådant sätt att den som vänder sig till lagkommentaren ska få den vägledning som söks. Men det är ju också i denna utmaning som det roliga ligger!

Publicerad 11 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023