Logga in

Glömt ditt lösenord?

Bolt har inget arbetsmiljöansvar för kurirer som utför matleveranser åt bolaget

arbetsliv-Bolt-och-arbetsmiloansvar-huvudbild1.jpg

Arbetsmiljöverket beslutade att förelägga plattformsbolaget Bolt att vid vite vidta vissa åtgärder för att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar för de kurirer som levererade mat för bolaget. Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

Bakgrund

Arbetsmiljöverket beslutade att förelägga det så kallade plattformsbolaget Bolt, med kurirer som levererar mat, att vid vite vidta fem åtgärder relaterade till arbetsmiljön. Verket menade att Bolt, i egenskap av arbetsgivare eller inhyrare, hade arbetsmiljöansvar för kurirerna.

Bolt överklagade Arbetsmiljöverkets beslut och framhöll att varken matproducenter eller leverantörer utför arbete åt Bolt. Aktörerna agerar självständigt och har endast en avtalsrelation med Bolt. Ofta är kurirerna anställda i bolag som tillhandahåller kurirer för leverans eller så har Bolt avtal med en kurir via dennes enskilda firma. Vidare menade Bolt att de inte har något inflytande över hur, var och när kuriren utför uppdrag. Bolaget utövar ingen kontroll eller arbetsledning över kurirerna och saknar även rådighet över kurirernas arbetsmiljö. Sammantaget är kurirerna inte att se som arbetstagare och Bolt har därför inget arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), AML.

Gällande rätt

Enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som krävs för att förbygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall. Enligt 3 kap. 12 § andra stycket AML ska den som hyr in arbetskraft ska vidta de skyddsåtgärder som behövs i arbetet.

Av AML framgår inte vem som är att anse som arbetsgivare eller arbetstagare. Enligt förarbetena ska utgångspunkten dock vara att avgörandet ska överensstämma med lagens syfte att åstadkomma sådana förhållanden att risk för ohälsa eller olycka på arbetsplatsen undanröjs (prop. 1976/77:149 s. 38). För att bedöma en person är en arbetstagare krävs en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Omständigheter som brukar anses ha en central roll för en sådan bedömning är bland annat om förhållandet mellan parterna är av stadigvarande karaktär, om arbetet utförs under annans ledning och om motparten tillhandahåller redskap etcetera (SOU 2017:24 s. 51–52).

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten konstaterar att det krävs en helhetsbedömning utifrån syftet med AML för att bedöma om Bolt ska betraktas som kurirernas arbetsgivare. Vid en sådan helhetsbedömning av omständigheterna i målet, så som att kurirerna själva väljer när och hur ofta de vill arbeta samt att Bolt inte tillhandahåller utrustning eller lokaler, anser domstolen att Arbetsmiljöverket inte visat att Bolt är att se som kurirernas arbetsgivare.

Då Bolt bland annat har mycket små möjligheten att påverka kurirernas arbetsmiljö när de utför leveranser, inte tillhandahåller arbetsledning och inte kan styra över de verksamheter som tillagar maten kan kurirerna inte heller ses som inhyrda av bolaget.

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningsrätten att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare för de kurirer som utför leveranser och bolaget har därmed inte något arbetsmiljöansvar. Av den anledningen saknas förutsättningar för Arbetsmiljöverket att besluta om föreläggande för att fullgöra arbetsmiljöansvar, och verkets beslut upphävs därför.

Av Clara Eriksson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsmiljönet.

Referat av Förvaltningsrätten i Göteborg 2023-06-16, mål nr 12023-22.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 1 sep 2023

Clara Eriksson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy