Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Olika ersättningssystem snedvrider konkurrensen mellan privata vårdgivare online och vårdcentraler

Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden. Ersättningssystemet bör därför ses över, detta lyfter Konkurrensverket i en ny rapport.

I rapporten utreder Konkurrensverket hur de privata digitala vårdtjänsterna påverkar konkurrensförhållandena i primärvården. Rapporten fokuserar på digitala vårdbesök som finansieras med så kallad utomlänsersättning, det vill säga ersättning som tillämpas när en patient besöker en vårdcentral utanför sin hemregion och där det därför saknas en avtalsrelation mellan vårdgivaren och hemregionen.

Konkurrensverket konstaterar att de privata digitala vårdtjänsterna och vårdcentralerna befinner sig på samma marknad. De vänder sig till samma patienter och finansieras inom ramen för regionernas vårdvalssystem. Trots detta omfattas de av två diametralt olika ersättningssystem. Av rapporten framgår att en vårdcentral som erbjuder digitala vårdtjänster till sina listade patienter får lägre ersättning än om samma patient besöker en privat digital vårdtjänst med utomlänsersättning.

Eftersom det inte finns någon avtalsrelation mellan hemregionen och de privata digitala vårdgivarna begränsas möjligheterna att bygga upp tjänster som förutsätter utbyte av digital information.

De privata digitala vårdtjänsterna har påverkat digitaliseringen positivt

Som en del av arbetet med rapporten har Konkurrensverket genomfört en enkät till verksamhetschefer för vårdcentraler. Av enkätsvaren framgår att vårdcentralcheferna också ser fördelar med de privata digitala vårdtjänsterna, bland annat uppger sex av tio vårdcentralchefer att de privata digitala vårdtjänsterna har bidragit till att patienter och vårdpersonal känner sig mer bekväma med digitala vårdtjänster.

De privata digitala vårdtjänsterna har även drivit på utvecklingen mot ökad digitalisering inom vården. Av svaren i Konkurrensverkets enkät framgår till exempel att fler än åtta av tio vårdcentralchefer (84 procent) anser att de privata digitala vårdtjänsterna har stimulerat utvecklingen av digitala vårdtjänster hos andra vårdgivare.

Publicerad 7 sep 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy