Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kommun nekas kamerabevakning på socialkontor

Referat

Det var rätt av Integritetsskyddsmyndigheten att endast bevilja en kommun kamerabevakning på socialförvaltningens kontor för individ- och familjeomsorg när ingen verksamhet pågick. Detta eftersom integritetsintresset väger tyngre än bevakningsintresset under kontorstid.

BAKGRUND

En kommun ansökte hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om tillstånd till kamerabevakning i ett entrérum och ett väntrum på socialförvaltningens kontor för individ- och familjeomsorg. IMY beviljade delvis kommunens ansökan genom att tillåta bevakning när ingen verksamhet pågick och när lokalerna var låsta eller larmade. IMY motiverade sitt beslut med att de som besökte lokalerna kunde antas befinna sig i en utsatt situation vilket gjorde att integritetsintresset vägde tungt, samt att kommunen inte hade visat att lokalerna var brottsutsatta.

Kommunen överklagade beslutet till förvaltningsrätten och gjorde gällande att tillstånd till kamerabevakning också skulle beviljas under kontorstid.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Kommunens bevakningsintresse

Kommunen har uppgett att risken för hot eller våld riktad mot medarbetare i den aktuella typen av verksamhet är hög. Kommunen har också inkommit med uppgifter som visar att det förekommit sammanlagt nio incidenter mellan januari 2015 och september 2021. Fem av dessa händelser gäller klienter som har hotat personal, medan fyra fall gäller skadegörelse som förekommit på kvällar eller helger. Fyra av dessa incidenter har inträffat under perioden juni–september 2021. Vidare har kommunen uppgett att det har förekommit flera ytterligare incidenter som inte dokumenterats eller polisanmälts eftersom de har kunnat hanteras på andra sätt.

Mot bakgrund av att det rör sig om ett begränsat antal händelser under en tidsperiod på flera år, anser förvaltningsrätten att det kommunen fört fram inte ger stöd för att ett starkt bevakningsintresse föreligger under kontorstid. Flera av de dokumenterade incidenterna har dessutom inträffat under tider då kommunen redan genom det överklagade beslutet beviljats kamerabevakning. Kommunens invändning att den aktuella typen av verksamhet generellt sett löper större risk att utsättas för hot och våld är enligt förvaltningsrätten inte heller i sig tillräckligt för bedömningen att platserna ska betraktas som brottsutsatta. Bevakningsintresset på platsen under kontorstid får därmed anses vara svagt.

Integritetsintresset

Den bevakning som kommunen ansökt om innebär att alla personer som kommer till kontoret kommer att träffas av bevakningen. Som IMY konstaterat kan många av de personer som befinner sig på de kamerabevakade platserna antas vara i en utsatt situation, vilket kommunen också instämt i. Dessa omständigheter får anses bidra till ett ökat integritetsintresse. För det fall kommunens ansökan skulle bifallas helt skulle också bevakningen ske dygnet runt, vilket ökar integritetsintrånget ytterligare. Däremot så medför omständigheten att bevakningen också har ett trygghetsskapande syfte för besökande klienter och personal att integritetsintresset minskar något. Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten dock, likt IMY, att integritetsintresset i både entrén och väntrummet får anses väga tungt under kontorstid.

Behovs- och intresseavvägning

Förvaltningsrätten bedömer att integritetsintresset väger tyngre än bevakningsintresset under kontorstid. Kommunen har inte visat att entré och väntrum är brottsutsatta. Även om kommunen kan antas ha ett stort intresse av trygghetsskapande åtgärder och att verksamheten kan bedrivas utan störningar, är sammanlagt nio dokumenterade incidenter varav flera inträffat utanför verksamhetstid tillsammans med socialtjänstverksamhetens generella karaktär inte tillräckligt för att förvaltningsrätten ska komma till en annan slutsats. Förvaltningsrätten avslår därför överklagandet.

Publicerad 2 okt 2022

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024