JO kritiserar nämnd som begärt körkortskopia vid utlämnande av allmänna handlingar

Enligt tryckfrihetsförordningen får en myndighet bland annat inte efterforska vem en person är när hen begär att få ta del av en allmän handling. Här ger JO kritik till en nämnd som vid tre olika tillfällen kopierat en mans körkort och arkiverat handlingen, när mannen begärde att få del av allmänna handlingar. 

BAKGRUND

I en anmälan till JO klagade en man på socialtjänsten i en kommun. Mannen uppgav att han vid tre tillfällen hade hämtat ut allmänna handlingar hos socialtjänsten. Vid varje tillfälle kopierades hans körkort och kopian arkiverades. Enligt nämnden hade handlingarna lämnats ut i enlighet med gällande rutin. Körkortskopian sparades i akten eller journalen för att det skulle gå att följa om handlingarna lämnats ut och i så fall till vem.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

En myndighet får inte efterforska vem en person är när hen begär att få del av en allmän handling. Myndigheten får enbart undersöka personens syfte med begäran i den utsträckning som behövs för att den ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut (2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen, TF). Grundtanken bakom anonymitetsskyddet är att myndigheten, om identiteten på sökanden är känd, inte utan vidare bör föra den uppgiften vidare.

I ärendet framgår att nämnden vid tre tillfällen hanterat mannens begäran om att få ta del av allmänna handlingar i enlighet med socialtjänstens rutin. JO har inga invändningar mot att nämnden inom ramen för sin sekretessprövning kontrollerade mannens identitet. Däremot ställer sig JO frågande till att nämnden kopierade mannens körkort och arkiverade handlingen samt upprättade och arkiverade en kvittens. Dessa åtgärder var enligt JO inte nödvändiga för att nämnden skulle kunna pröva själva utlämnandefrågan, och innebar att mannens identitet fördes vidare. Det har inte framkommit några godtagbara skäl för nämnden att föra den uppgiften vidare. Åtgärden har därför inte varit lämplig med hänsyn till anonymitetsskyddet i TF.

Publicerad 12 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023