Personallån mellan myndigheter

forvaltning-personallan-mellan-myndigheter.jpg

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig och i den klargör utredaren vad som är viktigt att tänka på vid personallån och vad som kan göras för att ännu fler personallån ska bli av.

Under pandemin ställde många myndigheter upp för varandra genom att tillfälligt låna ut sin personal. Men flera personallån blev aldrig av med hänvisning till oklarheter gällande regelverket och det praktiska genomförandet. Justitierådet Thomas Bull gavs därför i uppdrag att reda ut de frågetecken som fanns. Han konstaterar i sin slutredovisning att det inte finns några principiella hinder för myndigheter att låna personal av varandra.

Personallån gagnar också myndigheternas verksamhet, staten som helhet och de enskilda statsanställda. Enligt utredaren kan förutsättningarna för personallån bli bättre, och han anser att myndigheterna bör sträva efter att använda sig av lån i större utsträckning än vad som sker i dag.

– Jag välkomnar att myndigheterna nu får bättre kunskap om hur de kan förbereda sig för personallån. Att myndigheter under regeringen samarbetar genom att låna ut personal skapar förutsättningar för en ökad effektivitet i statsförvaltningen och en bättre beredskap för att hantera krissituationer, säger civilminister Erik Slottner.

Publicerad 15 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

15 nov 2022

Enligt tryckfrihetsförordningen får en myndighet bland annat inte efterforska vem en person är när hen begär att få ta del av en allmän handling.

12 okt 2022

Vilka åtgärder måste alternativt kan en kommun eller en region komma att vidta till följd av ett allmänt val? I den här artikeln har vi sammanfattat detta utifrån en analys skriven av vår expert Christer Hjert.

19 sep 2022