Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i privata bolag

arbetsliv-fordelning-av-arbetsmiljouppgifter-i-privata-bolag.jpg

Är det rätt uppfattat att i ett privat bolag ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen? Jag ställer frågan då jag i flera rättsfall har sett att när uppgiftsfördelning saknas så landar ansvaret på VD:n. Betyder detta att det är VD och inte styrelsen som är att betrakta som arbetsgivarens högsta representant och som ska vara "startpunkt" för uppgiftsfördelningen?

Juristens svar

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (AML). När det är fråga om en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, lägger arbetsmiljölagen arbetsmiljöansvaret på bolaget. Högsta ledningen i ett bolag är dess styrelse. Den som är verkställande direktör (VD) i ett bolag ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det framgår i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen. I den löpande förvaltningen ingår även arbetsmiljöfrågor. Det är därmed korrekt uppfattat att i ett privat bolag så ska uppgiftsfördelningen ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen. Se vägledning från Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker, s. 11–12.

I praktiken går det till så att styrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifter till VD:n som ansvarar för att genomföra dem. VD:n kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer på lägre nivåer i organisationen. Det är dock uppgifter som fördelas och inte ansvar. Det är alltså fortfarande VD:n som ansvarar för att arbetsmiljöuppgifterna verkställs i organisationen och därför kan bli ansvarig när uppgiftsfördelning saknas. Det är dock viktigt att poängtera att arbetsmiljöansvar och straffansvar är två olika saker. Arbetsmiljöansvaret riktar sig till arbetsgivaren, oftast en juridisk person och handlar om en skyldighet att arbeta förebyggande mot ohälsa och olycksfall. Det är först när olyckan varit framme det kan bli tal om straffansvar, och straffansvar riktar sig alltid mot en fysisk person.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsmiljönet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 7 nov 2022

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Varje år dör drygt 700 personer av jobbstress och fler riskerar att dö av detta i framtiden. Det visar en ny sammanställning från Arbetsmiljöverket.

28 mar 2023

En man döms för förberedelse till olovlig avlyssning efter att ha placerat avlyssningsutrustning i sin chefs arbetsrum. Det framgår av en ny hovrättsdom.

24 mar 2023