Inget bistånd till person med skyddad folkbokföring som vistades i annan kommun

social_inget-bistand-till-person-med-skyddad-folkbokforing-som-vistades-i-annan-kommun.jpg

En person med skyddad folkbokföring ansökte om ekonomiskt bistånd i kommunen där hen var folkbokförd. Nämnden avslog ansökan eftersom personen vistades i en annan kommun sedan en tid tillbaka och inte tänkte komma tillbaka till kommunen. Kammarrätten håller med om att det är vistelsekommunens ansvar att se till att personen får nödvändig hjälp samt att initiera samverkan med kommunen där personen är folkbokförd.

Bakgrund

Nämnden avslog en persons ansökan om ekonomiskt bistånd till uppehälle eftersom den sedan flera månader tillbaka varken bodde eller vistades i kommunen. Personen i fråga hade skyddad folkbokföring och kunde därför inte skriva sig på sin nya adress i vistelsekommunen. Hen hade flera gånger nekats ekonomiskt bistånd i vistelsekommunen och hänvisats till att ansöka i folkbokföringskommunen. Personen hade dock inte för avsikt att komma tillbaka och bo i folkbokföringskommunen.

Personen överklagade nämndens beslut. Förvaltningsrätten ansåg att det var nämndens ansvar att under handläggningen komma överens med vistelsekommunen om vem som skulle ha det huvudsakliga ansvaret för behovet av bistånd.

Nämnden överklagade beslutet till kammarrätten och menade att det var vistelsekommunen som skulle ansvara för att personen fick den hjälp och det stöd som den behövde och att nämnden inte behövde samverka med vistelsekommunen om ansvarsfördelningen innan den kommunen fattade beslut om avslag.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterar att det är bosättningskommunen som ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen. Med bosättningskommun menas den kommun där personen är bosatt eller den kommun som personen har sin starkaste anknytning till. Det är dock vistelsekommunen som har det yttersta ansvaret och som är garantin för att någon kommun alltid har ansvaret. Vistelsekommunen är den kommun där den enskilde befinner sig när den söker stöd och hjälp. Om det är oklart var en person är bosatt är det alltid vistelsekommunen som ansvarar för att den enskilde får den hjälp som den behöver. Vistelsekommunen kan aldrig neka en person bistånd med hänvisning till att behovet kan tillgodoses i en annan kommun.

När ansökan gjordes var personen i fråga folkbokförd i kommunen men vistades i en annan kommun. Det framgår dock att boendet i vistelsekommunen var tillfälligt. Kammarrätten anser att det inte är möjligt att fastslå vilken kommun som är personens bosättningskommun och att det därför är vistelsekommunen som har ansvaret för nödvändig hjälp enligt socialtjänstlagen. Det är också vistelsekommunen som ska ta kontakt med kommunen där personen är folkbokförd för eventuell samverkan.

Kammarrätten menar därför att nämnden hade skäl att avslå personens ansökan om bistånd och bifaller överklagandet.

Av Johanna Norbäck, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Socialnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan referatet skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 13 maj 2022

Johanna Norbäck

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023