Regeringens plan för mottagandet av ukrainska flyktingar

offentlig-förvaltning_NY_Regeringens-plan-för-mottagandet-av-ukrainska-flyktingar.jpg

Vid en pressträff i slutet av mars presenterade regeringen en plan för mottagandet av ukrainska flyktingar. Regeringen presenterade även hur mottagandet ska fördelas jämnt över hela landet och tillskott i vårändringsbudgeten.

Regeringen tillför i vår­änd­rings­budgeten medel till Migrations­verket för att myndig­heten ska kunna erbjuda boende och uppehälle till personer som får tillfälligt skydd i Sverige samt för att säker­ställa att kom­muner och regioner får ersätt­ning för skola, sjukvård och mot­tagande av ensam­kommande barn. Regeringen avsätter även medel för ett tillfälligt bidrag till kom­munerna för att kompen­sera dem för oförut­sedda kostnader. Samman­lagt tillförs 10,5 miljarder kronor i vår­ändrings­budgeten för ökade utgifter för Sveriges mottagande av skydds­behövande från Ukraina.

Regeringen ger Migrations­verket i uppdrag att använda alla tillgängliga verktyg (upphandling, hyra av lägenheter och annan anskaffning) i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaff­ning av boenden. Ett särskilt uppdrag ges också till Läns­­styrel­serna att delta i genom­förandet av Migrations­verkets arbete med detta. Regeringen avser också att ta fram ny lagstiftning som reglerar möjlig­heterna för kommunerna att i större utsträck­ning bistå i arbetet. Till lag­stiftningen ska det också tas fram en ersätt­nings­modell. Modellen för en jämnare fördelning kommer att ha sin utgångspunkt i modellen för fördelning i bosätt­nings­lagen.

Utöver detta presenterade regeringen en ersätt­nings­modell för de evakuerings­boenden som kommunerna iordning­ställt till de skydds­behövande. Ersätt­nings­nivån blir 10 000 kr per iordning­ställd plats i en engångs­ersättning för kom­munernas kost­nader för iordnings­tällande, nöd­vändiga inköp och avveckling av platsen. Detta kombineras med en löpande dygns­ersättning på 300 kr per iordning­ställd plats oavsett om boende­platsen nyttjas eller ej.

Regeringen föreslog vidare en förstärk­ning med 30 miljoner kronor 2022 till kommuner för att i sam­arbete med civil­samhället erbjuda lokala insatser kopplat till arbets­marknaden och samhälls­livet. Utgångs­punkten är att de som fått ett tillfälligt skydd ska kunna försörja sig själva under vistelsen i landet.

Det civila samhället spelar en viktig roll i mottagandet av dem som söker skydd i Sverige. I vår­ändrings­budgeten avsätter regeringen 100 miljoner kronor för civil­samhällets insatser i Sverige för skydds­­behövande från kriget i Ukraina.

Publicerad 4 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023