Logga in

Glömt ditt lösenord?

Regeringens plan för mottagandet av ukrainska flyktingar

offentlig-förvaltning_NY_Regeringens-plan-för-mottagandet-av-ukrainska-flyktingar.jpg

Vid en pressträff i slutet av mars presenterade regeringen en plan för mottagandet av ukrainska flyktingar. Regeringen presenterade även hur mottagandet ska fördelas jämnt över hela landet och tillskott i vårändringsbudgeten.

Regeringen tillför i vår­änd­rings­budgeten medel till Migrations­verket för att myndig­heten ska kunna erbjuda boende och uppehälle till personer som får tillfälligt skydd i Sverige samt för att säker­ställa att kom­muner och regioner får ersätt­ning för skola, sjukvård och mot­tagande av ensam­kommande barn. Regeringen avsätter även medel för ett tillfälligt bidrag till kom­munerna för att kompen­sera dem för oförut­sedda kostnader. Samman­lagt tillförs 10,5 miljarder kronor i vår­ändrings­budgeten för ökade utgifter för Sveriges mottagande av skydds­behövande från Ukraina.

Regeringen ger Migrations­verket i uppdrag att använda alla tillgängliga verktyg (upphandling, hyra av lägenheter och annan anskaffning) i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaff­ning av boenden. Ett särskilt uppdrag ges också till Läns­­styrel­serna att delta i genom­förandet av Migrations­verkets arbete med detta. Regeringen avser också att ta fram ny lagstiftning som reglerar möjlig­heterna för kommunerna att i större utsträck­ning bistå i arbetet. Till lag­stiftningen ska det också tas fram en ersätt­nings­modell. Modellen för en jämnare fördelning kommer att ha sin utgångspunkt i modellen för fördelning i bosätt­nings­lagen.

Utöver detta presenterade regeringen en ersätt­nings­modell för de evakuerings­boenden som kommunerna iordning­ställt till de skydds­behövande. Ersätt­nings­nivån blir 10 000 kr per iordning­ställd plats i en engångs­ersättning för kom­munernas kost­nader för iordnings­tällande, nöd­vändiga inköp och avveckling av platsen. Detta kombineras med en löpande dygns­ersättning på 300 kr per iordning­ställd plats oavsett om boende­platsen nyttjas eller ej.

Regeringen föreslog vidare en förstärk­ning med 30 miljoner kronor 2022 till kommuner för att i sam­arbete med civil­samhället erbjuda lokala insatser kopplat till arbets­marknaden och samhälls­livet. Utgångs­punkten är att de som fått ett tillfälligt skydd ska kunna försörja sig själva under vistelsen i landet.

Det civila samhället spelar en viktig roll i mottagandet av dem som söker skydd i Sverige. I vår­ändrings­budgeten avsätter regeringen 100 miljoner kronor för civil­samhällets insatser i Sverige för skydds­­behövande från kriget i Ukraina.

Publicerad 4 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024