Vem får sätta betyg i ämnet modersmål?

Är alla de regler för vem som får sätta betyg enligt 3 kap. skollagens tillämpliga även vad gäller ämnet modersmål?

Vem som sätter betyg regleras i 3 kap. 16 § skollagen (2010:800):

16 § Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vem som beslutar betyg när mer än en lärare bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som saknar legitimation.

I 6 kap. 5 § skolförordningen (2011:185) anges att bestämmelserna i 3 kap. 16 § andra stycket inte gäller för lärare som saknar legitimation och är anställda utan tidsbegränsning för att bedriva undervisning i

  1. i modersmål, eller
  2. som avses i 2 kap. 17 § skollagen.

Regleringen innebär att lärare, som saknar både legitimation och lärarexamen, ändå självständigt får sätta betyg i modersmål.

Frågan besvarades av jurist Madeleine Marjasin, 2016-04-06

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Senast uppdaterad 17 jun 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området