Vad innebär den nya placeringsformen stödboende?

Stödboende infördes år 2016 som ett alternativ till familjehem och HVB. Det är en enklare form av boendeplacering för barn och unga mellan 16 och 20 år. Men vad innebär den nya placeringsformen, vem är tänkt att placeras i stödboende och vilka krav ställs på personalen?

Vad är ett stödboende?

Ett stödboende är en placeringsform inom socialtjänsten där barn och unga i åldern 16-20 år kan tas emot i ett eget boende med individanpassat stöd. Barn som inte har fyllt 18 år får placeras i ett stödboende bara om det finns särskilda skäl.

Stödboendet innebär ett mer självständigt boende än HVB där barnet eller den unge bor i en lägenhet, studentkorridor eller liknande. Det egna boendet innebär att barnet eller den unge har huvudansvar för hushållssysslorna och ska klara av sitt liv på egen hand, det vill säga studera eller arbeta, hantera sin ekonomi och ha ett socialt nätverk. 

Vem får placeras i stödboende?

Jämfört med den grupp av barn och unga som placeras i HVB är stödboende menat för barn och unga som är bättre socialt fungerande och endast har ett mindre vårdbehov. De är också så pass mogna och självständiga att en familjehemsplacering inte är lämplig. Det krävs en individuell bedömning av den unges behov av stödboende men några exempel på målgrupper är ensamkommande barn och unga samt ungdomar som har en konfliktfylld hemsituation.

Vården i stödboendet

Verksamheten i stödboendet ska bedrivas i samarbete med socialnämnden, som är ansvarig för barnet eller den unga. Socialnämnden ska bidra till att den unga får vård, stöd, fostran och annan hjälp.

Stödet ska vara individuellt anpassat efter den unges behov och kan exempelvis innefatta samtal, stöd i kontakt med myndigheter och tillsyn i det egna boendet. Det känslomässiga stödet kan vara minst lika viktigt som det praktiska.

Personalen i stödboendet

Vid varje stödboende ska det finnas minst en person med lämplig utbildning som är ansvarig. Föreståndaren ska ha den kompetens som krävs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten. Övrig personal ska också ha den utbildning och erfarenhet som behövs för att de ska kunna utföra sin arbetsuppgifter. Den huvudsakliga uppgiften är att stödja ungdomarna och att se till att de har en trygg och säker plats.

Stödboenden ska även omfattas av regelbunden tillsyn. IVO, som är ansvarig för tillsynen och de regelbundna inspektionerna, ser till att verksamhetens mål uppfylls.

JP Socialnet är ett fantastiskt stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten, här kan du testa tjänsten gratis!

Senast uppdaterad 6 dec 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området