Vad innebär den nya placeringsformen stödboende?

Stödboende infördes år 2016 som ett alternativ till familjehem och HVB. Det är en enklare form av boendeplacering för barn och unga mellan 16 och 20 år. Men vad innebär den nya placeringsformen, vem är tänkt att placeras i stödboende och vilka krav ställs på personalen?

Vad är ett stödboende?

Ett stödboende är en placeringsform inom socialtjänsten där barn och unga i åldern 16-20 år kan tas emot i ett eget boende med individanpassat stöd. Barn som inte har fyllt 18 år får placeras i ett stödboende bara om det finns särskilda skäl.

Stödboendet innebär ett mer självständigt boende än HVB där barnet eller den unge bor i en lägenhet, studentkorridor eller liknande. Det egna boendet innebär att barnet eller den unge har huvudansvar för hushållssysslorna och ska klara av sitt liv på egen hand, det vill säga studera eller arbeta, hantera sin ekonomi och ha ett socialt nätverk. 

Vem får placeras i stödboende?

Jämfört med den grupp av barn och unga som placeras i HVB är stödboende menat för barn och unga som är bättre socialt fungerande och endast har ett mindre vårdbehov. De är också så pass mogna och självständiga att en familjehemsplacering inte är lämplig. Det krävs en individuell bedömning av den unges behov av stödboende men några exempel på målgrupper är ensamkommande barn och unga samt ungdomar som har en konfliktfylld hemsituation.

Vården i stödboendet

Verksamheten i stödboendet ska bedrivas i samarbete med socialnämnden, som är ansvarig för barnet eller den unga. Socialnämnden ska bidra till att den unga får vård, stöd, fostran och annan hjälp.

Stödet ska vara individuellt anpassat efter den unges behov och kan exempelvis innefatta samtal, stöd i kontakt med myndigheter och tillsyn i det egna boendet. Det känslomässiga stödet kan vara minst lika viktigt som det praktiska.

Personalen i stödboendet

Vid varje stödboende ska det finnas minst en person med lämplig utbildning som är ansvarig. Föreståndaren ska ha den kompetens som krävs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten. Övrig personal ska också ha den utbildning och erfarenhet som behövs för att de ska kunna utföra sin arbetsuppgifter. Den huvudsakliga uppgiften är att stödja ungdomarna och att se till att de har en trygg och säker plats.

Stödboenden ska även omfattas av regelbunden tillsyn. IVO, som är ansvarig för tillsynen och de regelbundna inspektionerna, ser till att verksamhetens mål uppfylls.

JP Socialnet är ett fantastiskt stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten, här kan du testa tjänsten gratis!

Senast uppdaterad 6 dec 2016

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
  • Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Janna Sundberg
  • Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap/föräldraskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Vi går igenom gällande rätt och aktuell praxis för att ge uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Anna Agardh , Clara Henley
  • Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Finn Kronsporre

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området