Skolskjuts vid växelvis boende

Kommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts vid växelvis boende beror på hur elevens boenden är belägna. När eleven bor växelvis hos föräldrar inom samma kommun och i samma upptagningsområde förligger rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om föräldrarna bor inom samma kommun men i olika upptagningsområden. Däremot har Högsta Förvaltningsdomstolen nyligen klargjort rättsläget för när eleven har växelvis boende i olika kommuner. Då föreligger endast rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden i hemkommunen. Ta del av JP Infonets expert Lars Cleveskölds analys.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD (som på den tiden hette Regeringsrätten), prövade år 2002 frågan om en kommuns skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts vid växelvis boende (RÅ 2002 ref. 91). Båda föräldrarna bodde inom samma kommun och barnet gick i den skola som kommunen hade placerat det i med hänsyn till folkbokföringsadressen. Båda föräldrarna var bosatta inom den skolans upptagningsområde.

HFD konstaterade att systemet med växelvis boende är förankrat i lagstiftningen och att barnet i dessa situationer får anses ha två likvärdiga hem. Rätten till kostnadsfri skolskjuts ansågs inte begränsad till resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. En sådan begränsning skulle nämligen strida mot principen om kostnadsfri grundskoleutbildning. En sådan begränsning hade inte heller stöd i lagen eller dess förarbeten. HFD fann mot den bakgrunden att det inte kunde anses förenligt med skollagen att avslå en ansökan om skolskjuts med hänvisning till att behovsprövningen sker med utgångspunkt i tanken att barnet är bosatt endast där det är folkbokfört.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den. 

Senast uppdaterad 29 jun 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området