Är kommun skyldig att ombesörja transport mellan friskola och badhus vid simundervisning?

Nej, jag uppfattar inte att kommunen har någon sådan skyldighet. Ansvaret för att elever ges utbildning i enlighet med lagen och det centrala innehållet i kursplanerna ligger på huvudmannen för utbildningen – som det ser ut i din fråga alltså på huvudmannen för den fristående skolan.

Däremot framgår av skollagen (t.ex. 10 kap. 37 § som gäller grundskolan) att en kommun ska ge bidrag till huvudmännen för fristående skolor för de elever som fullgör sin skolgång där. Bidraget ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan. Det torde innebära att kommunen, när de beräknar storleken på bidragen till de fristående skolorna, ska ta med även sina egna kostnader för att skjutsa eleverna i de kommunala skolorna till deras simundervisning (förutsatt att man har sådana kostnader i kommunen).

Det borde också vara möjligt för fristående huvudmän och kommuner att komma överens om att kommunen ombesörjer dylika transporter för elever i fristående skolor. Det blir dock i så fall fråga om en ömsesidig, frivillig överenskommelse mellan parterna i enlighet med skollagens entreprenadbestämmelser (23 kap.).

Av 10 kap. 40 § skollagen framgår att hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever i fristående grundskolor under samma förutsättningar som gäller för elever som valt andra kommunala skolor än de där kommunen annars skulle ha placerat dem. Denna bestämmelse blir dock inte tillämplig i fall som det du beskriver i frågan. Reglerna om skolskjuts handlar nämligen om att ta sig till och från skolan, inte om transporter av elever som sker inom ramen för undervisningen, exempelvis för att kunna undervisa eleverna i sådana obligatoriska kursmoment som normalt inte kan ges på deras ordinarie skolenheten – så som simundervisning.

Frågan besvarades 2014-08-22. 

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Senast uppdaterad 17 jun 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området