JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.

För dig som arbetar med att handlägga, utreda och besluta om skolskjuts kan tjänsten vara ett verktyg som ger dig värdefullt beslutsunderlag och håller dig uppdaterad om domar och beslut inom det skoljuridiska området skolskjuts.

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–Skolskjuts hämtar domar och beslut.  På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för ditt arbete.  

JP Rättsfallsnet-Skolskjuts bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna, Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Det är elevens hemkommun som ansvarar för att kostnadsfri skolskjuts ordnas för de elever som har rätt till det. Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman, om eleven går i den skola som kommunen har placerat honom eller henne i. Elever i gymnasieskolan har rätt till bidrag för elevresor. I vissa fall kan kommunen vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i en fristående skola eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat dem i.

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Det innebär att domstolen gör en fullständig överprövning av kommunens beslut, där även skälighets- och lämplighetsbedömningar prövas.

Elever i specialskolan och sameskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Staten ska stå för kostnaderna för resorna. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten respektive Sameskolstyrelsen som beslutar om kostnadsfria resor för elever i respektive skolform. Även dessa beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

För dig som också behöver förhålla dig till skollagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.