Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Genom JP Rättsfallsnet–Mark och miljö får du underlag som kan vara till stöd vid bedömningar och användas för att få en enhetlig och rättssäker handläggning.

Tjänsten passar dig som arbetar med miljörätt. Den innehåller samtliga domar från mark- och miljödomstolarna och domar som rör byggande, mark och vatten från förvaltningsdomstolarna. JP Rättsfallsnet–Mark och miljö innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, förvaltningsrätterna, Mark- och miljööverdomstolen och mark- och miljödomstolarna.

Mark- och miljödomstolarna dömer i frågor som gäller miljö och vatten, fastighetsbildning samt plan- och byggärenden. Samtliga dessa domar samlas i JP Rättsfallsnet–Mark och miljö och ger vägledning i ärenden som exempelvis rör tillstånd till vatten- eller miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, naturvård, renhållning, förorenade områden, farligt avfall, skadestånd, ersättning, bygg-, rivnings och marklov, tomträtt, fastighetsbildning samt anläggnings- och ledningsrätt.

För dig som behöver förhålla dig till miljöbalken finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.